รีเซต

โอนแล้ว2หมื่นล้าน! เยียวยา เกษตรกร เคาะวันยื่นอุทธรณ์คนไม่ได้เงิน

โอนแล้ว2หมื่นล้าน! เยียวยา เกษตรกร เคาะวันยื่นอุทธรณ์คนไม่ได้เงิน
ข่าวสด
24 พฤษภาคม 2563 ( 18:35 )
61
โอนแล้ว2หมื่นล้าน! เยียวยา เกษตรกร เคาะวันยื่นอุทธรณ์คนไม่ได้เงิน

วันที่ 24 พ.ค. รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สรุปตัวเลขการโอนเงินให้กับ เกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด

ตามทะเบียนเกษตรกรที่มีการขึ้นจาก 7 หน่วยงานนายทะเบียน ดังนี้คือ กรมส่งเสริมการกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ที่ผ่านมาเกษตรกรให้ความสนใจติดต่อสอบถามการได้รับสิทธิ์ และการจ่ายเงิน ของ ธ.ก.ส. จากเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งช่องทางต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงาน ที่ร่วมโครงการได้จัดไว้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทุกหน่วยงานได้เร่งแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อให้การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้ครบถ้วนต่อไป

การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-24 พ.ค. รวม 7 วัน จำนวน 4,222,359 ราย จำนวนเงิน 21,111.795 ล้านบาท โดยในวันที่ 24 พ.ค.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 499,359 ราย จำนวนเงิน 2,498.775 ล้านบาท
เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ได้ผ่านเว็บไชต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมงเป็นประจำทุกปีและแจ้งปรับปรุงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563 กำหนดอุทธรณ์ วันที่ 19 พ.ค. -5 มิ.ย.2563 ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กลุ่ม 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคมสรพสามิต ภายในวันที่ 30 เม.ย.และผู้ที่ขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกรมสรรพสามิต ในระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. กำหนดอุทธรณ์ 31 พ.ค. -5 มิ.ย.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง