รีเซต

ราชกิจจาฯ ออกประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน สิ้นสุด 30 พ.ย.นี้

ราชกิจจาฯ ออกประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน สิ้นสุด 30 พ.ย.นี้
TNN ช่อง16
29 กันยายน 2564 ( 18:27 )
56
ราชกิจจาฯ ออกประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน สิ้นสุด 30 พ.ย.นี้

วันนี้ (29 ก.ย.64) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14) ดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 13 ออกไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 นั้น

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนดำเนินการได้ตามเป้าหมายและมีการกระจาย ยารักษาโรคได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จึงมีความเหมาะสมที่จะเริ่มฟื้นฟูการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของประเทศควบคู่ไปพร้อมๆ กันกับการควบคุมและจำกัดโรคภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smart Control and Living with COVID - 19) มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID - 19) และ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) 

และโดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดมากทั้งในและนอกประเทศนั้น สามารถระบาดได้อย่างรวดเร็ว การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จึงต้องดำเนินการอย่างรัดกุมโดยได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน กรณีจึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อความมั่นคง ทางสาธารณสุขของชาติและชีวิตประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง