รีเซต

เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 พร้อมวันจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท

เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 พร้อมวันจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท
Ingonn
12 ธันวาคม 2565 ( 20:48 )
265.4K
4
เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 พร้อมวันจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท

เช็คเงินเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 และเงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท เข้าวันไหน ธ.ก.ส. จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 และโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66  งวดแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 งวดอื่นๆ เข้าวันไหนบ้าง เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาที่นี่

 

เช็คประกันรายได้ข้าว 2565/66 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ตามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2565

 

ธ.ก.ส. จะโอนเงินประกันราคาข้าว ปี 65/66 ล่าสุด เข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 1-6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

 • งวดที่ 1 เก็บเกี่ยวก่อน 15 ตุลาคม 2565
 • งวดที่ 2 เก็บเกี่ยว 15 - 21 ตุลาคม 2565
 • งวดที่ 3 เก็บเกี่ยว 22 - 28 ตุลาคม 2565
 • งวดที่ 4 เก็บเกี่ยว 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565
 • งวดที่ 5 เก็บเกี่ยว 5 - 11 พฤศจิกายน 2565 งวดที่ 6 เก็บเกี่ยว 12 - 18 พฤศจิกายน 2565
 • ทั้ง 6 งวด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 • งวดที่ 7 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 • งวดที่ 8 วันที่ 8 ธันวาคม 2565

 

ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีราคาเกณฑ์ กลางอ้างอิงและส่วนต่างการชดเชยสำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในแต่ละงวด

 

สำหรับในงวดที่ 7 - งวดที่ 33 ก็จะประกาศทุก 7 วัน ขอให้ติดตามการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th วิทยุชุมชน หรือเสียงตามสาย

 

สิทธิประกันรายได้ข้าว

 1. ตามวันที่แจ้งเก็บเกี่ยว (ไม่ซ้ำแปลง)
 2. ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด
 3. แจ้งเก็บเกี่ยวช่วงเวลาต่างกัน ได้รับสิทธิตามชนิดข้าวที่เก็บเกี่ยวก่อน

 

ราคาข้าว ประกันรายได้ข้าว 2565/66

ประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

เงินประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าวันไหน

ธกส. เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่ 24 พ.ย. 65 เป็นต้นไป โอนเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงภายใน 3 วันทำการ โดยจะจ่ายเงินส่วนต่างได้รวมทั้งไร่ละ 1,000 ด้วย มี 33 งวด 

 • งวดแรก : เก็บเกี่ยวก่อน 15 ต.ค.65
 • งวดถัดไป : ทุก 7 วัน

 

เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66

 1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com
 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดค้นหา
 3. สำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า "โอนเงินเรียบร้อยแล้ว" โดยจะแสดงชื่อโครงการ, เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธ.ก.ส. และสถานะ

 

ทั้งนี้ การเช็คเงินประกันรายได้ข้าว 2564 หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า "ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ)"

 

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect สามารถแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family หรือดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

เงินช่วยเหลือเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท

เช็คสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาท เงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวการปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละ 1,000 บาท) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และสร้างขวัญกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี ในการเพิ่มโอกาสในการขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ยอดจ่ายทั้งประเทศ รวม 4.295 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 50,617.045 ล้านบาท พร้อมจ่ายเงินตามแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกร ดังนี้

 

เงินเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท เข้าวันไหน

 • 24 พ.ย. 2565 โอนรวม 804,017 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,015.485 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน


 • 25 พ.ย. 2565 โอนรวม 985,871 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,841.001 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดลำปาง น่าน แพร่ อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ จังหวัดอุบลราชธานี


 • 26 พ.ย. 2565 โอนรวม 978,459 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,036.883 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และจังหวัดยโสธร


 • 27 พ.ย. 2565 โอนรวม 980,489 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,369.183 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ


 • 28 พ.ย. 2565 โอนรวม 546,458 ครัวเรือน จำนวนเงิน 7,354.491 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ก.ท.ม. และจังหวัดเลย

 

ทั้ง 2 โครงการพร้อมโอนงวดแรก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 และเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plusตลอด 24 ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

 

2 ธ.ค.นี้ ธ.ก.ส.โอนเงินไร่ละ 1000 บาท

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการด้านนโยบายรัฐและบริหารจัดการคุณภาพหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ว่า ในวันพรุ่งนี้ 2 ธ.ค. 2565 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเพิ่มโครงการไร่ละ 1,000 บาท อีกกว่า 1,780 ล้านบาท ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปีการผลิต 2565/66 รายละเอียดโอนเงินไร่ละ 1000 ดังนี้

 

รอบที่ 1  เมื่อวันที่ 24-28 พ.ย.65

 • โอนแล้ว 4,295,190 ราย
 • คิดเป็นเงิน 50,616 ล้านบาท


รอบที่  2 โอนวันที่ 2 ธ.ค.2565

 • โอนเงินเพิ่ม 204,471 ราย
 • คิดเป็นเงิน 1,780 ล้านบาท

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง