รีเซต

เงินเดือนครู 18,000 : ดึงดูดคนเก่ง-ยกระดับคุณภาพ หรือสร้างความเหลื่อมล้ำ?

เงินเดือนครู 18,000 : ดึงดูดคนเก่ง-ยกระดับคุณภาพ หรือสร้างความเหลื่อมล้ำ?
TNN ช่อง16
28 มีนาคม 2567 ( 10:08 )
38
เงินเดือนครู 18,000 : ดึงดูดคนเก่ง-ยกระดับคุณภาพ หรือสร้างความเหลื่อมล้ำ?

เงินเดือนครู เป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมไทย เมื่อรัฐบาลประกาศปรับเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับครูจบใหม่เป็น 18,000 บาท การตัดสินใจนี้มีจุดประสงค์หลายประการ ทั้งเพื่อดึงดูดคนเก่งเข้าสู่วิชาชีพครู  สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และมุ่งหวังยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ อย่างไรก็ตาม การปรับนี้ก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและข้อถกเถียงตามมา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องช่องว่างเงินเดือนกับครูเก่าที่เคยประสบปัญหามาแล้ว ทำให้เราต้องนั่งคิดทบทวนใหม่ว่าจะปรับแนวทางได้อย่างไรให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เปิดเผยถึงมติการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 


การปรับอัตราเงินเดือนใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่


1. กลุ่มการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป


2. กลุ่มการปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีผลใช้บังคับ และได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนด


สำหรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิจะทยอยปรับเพิ่มปีละ 10% ใน 2 ปีแรก โดยผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และจะปรับคุณวุฒิอื่นๆ ให้สอดคล้องด้วย ส่วนการปรับเงินเดือนชดเชยกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจะดำเนินการปรับ 2 ครั้งพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ


สรุปง่ายๆ คือ


ครูใหม่ปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท

ครูเก่าที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 18,000 บาท จะได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย


ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งรายละเอียดอัตราเงินเดือนใหม่และหลักเกณฑ์ต่างๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนเมษายน 2567 และจะประกาศข้อมูลตัวเลขอัตราเงินเดือนใหม่พร้อมกับการแจ้งการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนของสำนักงาน ก.พ.ทีมข่าว TNN  ได้ทำการรวบรวม และวิเคราะห์ ในเบื้องต้น ว่า การปรับเงินเดือนครูจบใหม่เป็น 18,000 บาท มีจุดประสงค์หลัก ดังนี้


1. ดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่วิชาชีพครู

- เงินเดือนที่สูงขึ้นจะดึงดูดผู้สนใจให้เข้ามาประกอบวิชาชีพครูมากขึ้น เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีสวัสดิการที่ดี และมีรายได้เริ่มต้นในระดับที่น่าพอใจ

- จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในระยะยาวได้


2. สร้างขวัญกำลังใจให้กับครู

- การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะทำให้ครูมีกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน

- ครูที่มีขวัญกำลังใจดีจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น


3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา

- การดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นครูด้วยเงินเดือนที่น่าสนใจ จะช่วยยกระดับคุณภาพของครูและการจัดการศึกษาโดยรวม

- ครูที่มีคุณภาพและความกระตือรือร้น จะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น


โดยสรุป การปรับเงินเดือนขั้นต่ำของครูจบใหม่เป็น 18,000 บาท เป็นการดึงคนรุ่นใหม่เข้าสู่วิชาชีพ สร้างแรงจูงใจ และยกระดับคุณภาพครู เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในระยะยาวครูเก่า vs ครูใหม่: ช่องว่างเงินเดือน ปัญหาใหญ่ที่รอแก้ 


 

การปรับเงินเดือนใหม่ให้กับครูรุ่นใหม่ในอัตราเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 18,000 บาท นั้น มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างความรู้สึกเหลื่อมล้ำระหว่างครูเก่าและครูใหม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ 


ความเหลื่อมล้ำด้านเงินเดือน อาจทำให้ครูเก่าที่มีเงินเดือนต่ำกว่าครูใหม่รู้สึกไม่พอใจ สร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรม


 ความเหลื่อมล้ำด้านขวัญกำลังใจ ครูเก่าอาจรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจ เมื่อเห็นว่าครูใหม่มีเงินเดือนสูงกว่า


 ความเหลื่อมล้ำด้านประสบการณ์ แม้ครูใหม่จะได้รับเงินเดือนสูง แต่ยังขาดประสบการณ์การสอนเมื่อเทียบกับครูเก่า


 ความเหลื่อมล้ำด้านความสัมพันธ์ อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยกันระหว่างครูเก่าและใหม่


ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็น ต้องมีมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาความขัดแย้งจากความเหลื่อมล้ำดังกล่าว เช่น การชี้แจงสาเหตุและเหตุผลของการปรับเงินเดือนให้ชัดเจน มีแนวทางสร้างขวัญกำลังใจให้ครูเก่า เพิ่มสวัสดิการหรือโบนัสเพื่อลดช่องว่างเงินเดือน รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี เพื่อไม่ให้ปัญหานี้นำมาซึ่งความแตกแยกหรือปัญหาอื่นๆ ตามมาเงินเดือนครูไทยปี 2567

 

เงินเดือนครู เป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงคุณค่าของวิชาชีพครู และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เงินเดือนครูในประเทศไทยมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง


ในปี 2567 เงินเดือนครูมีการปรับขึ้นใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้


1. ครูผู้ช่วย: มักเป็นครูใหม่ จบปริญญาตรี เงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท ขั้นสูง 24,750 บาท


2. คศ. 1: ครูเริ่มต้น เงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท ขั้นสูง 34,310 บาท


3. คศ. 2: ครูที่มีประสบการณ์ 1-3 ปี หรือมีความสามารถพิเศษ เงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท ขั้นสูง 41,120 บาท + ค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 3,500 บาท


4. คศ. 3: ครูที่มีประสบการณ์มากขึ้น เงินเดือนขั้นต่ำ 19,860 บาท ขั้นสูง 58,390 บาท + ค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 5,600 บาท


5. คศ. 4: ครูที่มีประสบการณ์และทักษะการบริหาร เงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท ขั้นสูง 69,040 บาท + ค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 9,900 บาท


6. คศ. 5: ครูระดับสูง เงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท ขั้นสูง 76,800 บาท + ค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 13,000-15,600 บาท


หมายเหตุ


คศ. = ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ ขึ้นอยู่กับปีการศึกษา นโยบายของรัฐบาล และข้อกำหนดอื่น ๆ


สรุป

เงินเดือนครูมี 6 ระดับ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

มีการปรับเงินเดือนอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ

เงินเดือนครู คศ. 5 สูงสุด อยู่ที่ 76,800 บาท + ค่าวิทยฐานะ + ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนครูจบใหม่ 18,000 บาท เทียบเท่า ครู คศ.2 จริงหรือ?


มาวิเคราะห์กัน ว่าเงินเดือนครู 18,000 บาท เทียบเท่า ครู คศ.2 จริงหรือไม่


ครูจบใหม่ เงินเดือน 18,000 บาท

ครู คศ.2 เงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท + ค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 3,500 บาท = 19,690 บาท

จะเห็นได้ว่า เงินเดือนครูจบใหม่ 18,000 บาท นั้น น้อยกว่า ครู คศ.2 ที่ 1,690 บาท


อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาว่า เงินเดือน 18,000 บาท ของ ครูจบใหม่นั้น เป็นเพียงเงินเดือนขั้นต้นหรือขั้นต่ำเท่านั้น ในขณะที่ครู คศ.2 นั้น หากเลื่อนขึ้นขั้นสูงสุดที่ 41,120 บาท และมีค่าวิทยฐานะครูชำนาญการ 3,500 บาท รวมเป็น 44,620 บาทแล้ว จะสูงกว่าครูจบใหม่ประมาณ 2.5 เท่า 
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง