รีเซต

คต.รับลูก กนป.ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์ม นอกโควตาWTOเป็นรายปี

คต.รับลูก กนป.ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์ม นอกโควตาWTOเป็นรายปี
มติชน
10 กรกฎาคม 2563 ( 16:21 )
52
คต.รับลูก กนป.ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์ม นอกโควตาWTOเป็นรายปี

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมออกประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม สำหรับการขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มฯ นอกโควตา WTO จะต้องขึ้นทะเบียนรายปี ซึ่งการขึ้นทะเบียนฯ จะมีอายุ 1 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) โดยสามารถยื่นขอต่ออายุทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคมของปีที่หมดอายุ

“การออกประกาศฉบับนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) จากเดิม กำหนดให้ขึ้นทะเบียนฯ ครั้งเดียว และไม่มีวันหมดอายุ เป็นกำหนดให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายปี เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะของผู้นำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การขึ้นทะเบียนฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ” นายกีรติ กล่าว และว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานสกัดหรือโรงกลั่นน้ำมันปาล์มฯ หรือนิติบุคคล ที่มีประวัติประกอบกิจการค้าน้ำมันปาล์มฯ สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบฟอร์ม ขร.4 น้ำมันปาล์ม พร้อมเอกสารหลักฐานยื่นต่อสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง