"อนุทิน" ถก "ศักดิ์สยาม" ไฟเขียวขยายอาคารสนามบินสุวรรณภูมิฝั่งเหนือ-ใต้ รองรับผู้โดยสาร 120 ล้านคนต่อปี

"อนุทิน" ถก "ศักดิ์สยาม" ไฟเขียวขยายอาคารสนามบินสุวรรณภูมิฝั่งเหนือ-ใต้ รองรับผู้โดยสาร 120 ล้านคนต่อปี
มติชน
15 มกราคม 2564 ( 17:15 )
38
"อนุทิน" ถก "ศักดิ์สยาม" ไฟเขียวขยายอาคารสนามบินสุวรรณภูมิฝั่งเหนือ-ใต้ รองรับผู้โดยสาร 120 ล้านคนต่อปี

‘อนุทิน’ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง การเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2564

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง การเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมดังนี้

 

1. ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นรองประธานกรรมการ และมีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่

 

– พิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสาร ทสภ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการให้บริการผู้โดยสารภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

– ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานและให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้ตามความจำเป็น

– รายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

– ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ

 

2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนา ทสภ. โดยก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ทิศตะวันตก (West Expansion) และทิศเหนือ (North Expansion) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. ให้รองรับผู้โดยสารได้ 120 ล้านคนต่อปี โดยจากการคาดการณ์ของไออาตา(IATA) มีความเห็นว่า ปริมาณผู้โดยสารของ ทสภ. จะกลับมาเท่ากับปี 2562 (ประมาณ 65 ล้านคน) อีกครั้งในปี 2566 ซึ่งการพัฒนา ทสภ. ก่อสร้างส่วนต่อขยายฯ จะทำให้ลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

ปัจจุบัน ทสภ. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) และการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ ทสภ. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ การก่อสร้าง East Expansion มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ 15 ล้านคนต่อปี วงเงินงบประมาณ 7,830 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 29 เดือน พื้นที่ 66,000 ตร.ม. และมีสิ่งอำนวยความสะดวก

 

ได้แก่ เคาเตอร์เช็คอิน 108 เคาเตอร์ สายพานรับกระเป๋า 6 ชุด ช่องตรวจค้น 9 ช่อง การก่อสร้าง West Expansion มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15 ล้านคนต่อปี วงเงินงบประมาณ 7,830 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 29 เดือน พื้นที่ 66,000 ตร.ม. เคาเตอร์เช็คอิน 108 เคาเตอร์ สายพานรับกระเป๋า 6 ชุด ช่องตรวจค้น 9 ช่อง ช่องตรวจคนเข้าเมือง ขาออก 34 ช่อง ขาเข้า 56 ช่อง การก่อสร้าง North Expansion รองรับผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ 30 ล้านคนต่อปี วงเงินงบประมาณ 41,260 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 25 เดือน พื้นที่ 348,000 ตร.ม.

 

และมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารจอดรถ 3,000 คัน หลุมจอดประชิดอาคาร 14 หลุมจอด สายพานรับกระเป๋า 17 ชุด ช่องตรวจค้น 49 ช่อง ช่องตรวจคนเข้าเมือง ขาเข้า 82 ช่อง ขาออก 66 ช่อง รถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ทั้ง Airside และ Landside รวมทั้งมีพื้นที่ถนนรองรับรถหน้าอาคารผู้โดยสาร (Curb Side)

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง