รีเซต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” เป็นประธานศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” เป็นประธานศาลฎีกา
TNN ช่อง16
19 สิงหาคม 2565 ( 20:08 )
171
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ” เป็นประธานศาลฎีกา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า


โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา แทน น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ที่จะพ้นตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่ 1 ต.ค.2565


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไปอ่านประกาศฉบับเต็ม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง