รีเซต

ตลท.จี้ MORE ชี้แจง 4 ประเด็นภายใน 5 ก.ค. , เตือนนลท.ศึกษาข้อมูลงบการเงิน

ตลท.จี้ MORE ชี้แจง 4 ประเด็นภายใน 5 ก.ค. , เตือนนลท.ศึกษาข้อมูลงบการเงิน
ทันหุ้น
21 มิถุนายน 2567 ( 09:51 )
12
ตลท.จี้ MORE ชี้แจง 4 ประเด็นภายใน 5 ก.ค. , เตือนนลท.ศึกษาข้อมูลงบการเงิน

#MORE #ทันหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลท.  ขอให้บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด(มหาชน) หรือ MORE ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตกรณีบริษัทได้จ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าทั้งจำนวนรวม 200 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งกำหนดจัดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2567 แต่ต่อมาขยายเวลาเป็นภายในปี 2567 ทั้งนี้ ให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ MORE และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

 

ตามที่ MORE  ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตกรณีบริษัทได้จ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า 200 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งดำเนินโครงการแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะหาผู้ร่วมทุนและดำเนินการจัดตั้งกิจการร่วมค้าให้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2567 แต่ต่อมามีการขยายเวลาการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเป็นภายในปี 2567

 

โครงการดังกล่าว คือ โครงการ Grand Ratchada ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารสูงสำหรับสำนักงานให้เช่า ร้านค้าและโรงแรมซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวม 1,550 ล้านบาท โดยผู้ได้รับสิทธิสัมปทานจากภาครัฐในการเช่าพื้นที่เพื่อปลูกสร้างอาคารและจัดหาผลประโยชน์จะถือหุ้น 20% และส่วนที่เหลือ 80% จะระดมทุนจากผู้ลงทุนอื่น ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุน 200 ล้านบาท โดยได้จ่ายช าระเงินลงทุนล่วงหน้าทั้งจำนวนแล้วในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 100 ล้านบาท และเดือนธันวาคม 2566 จ านวน 100 ล้านบาท แต่ต่อมา บริษัท ดิจิตอล พีวี จำกัด มีหนังสือขอขยายเวลาการจัดตั้งกิจการร่วมค้า (JV) เป็นภายในปี 2567 เนื่องจากความล่าช้าและขอบเขตงานซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยในระหว่างการจัดหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง JV บริษัทจะได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 5% ต่อปี (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 และค าชี้แจงของบริษัทลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566)

 

ประเด็นที่ขอให้บริษัทชี้แจง 

 

1. เหตุผลและความสมเหตุสมผลที่บริษัทจ่ายเงินลงทุนทั้งจำนวนไปก่อนที่JV จะจัดตั้งแล้วเสร็จ รายละเอียดของผู้รับเงินลงทุนล่วงหน้า มาตรการของบริษัทในการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เงินจำนวนนี้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. บริษัท ดิจิตอล พีวี จำกัด มีบทบาทอย่างไรในการจัดตั้ง JV เหตุผล ความจ าเป็น และความเหมาะสมของการที่บริษัทตกลงที่จะขยายระยะเวลาการจัดตั้ง JV ออกไปเป็นภายในปี 2567

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าและการขยายเวลาในการจัดตั้ง JV

4. ผลกระทบต่อบริษัทหากไม่สามารถจัดตั้ง JV ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง