รีเซต

เบี้ยผู้สูงอายุ 2566 คนเดิมจะยังได้ไหม - คนใหม่ใช้เกณฑ์อะไร?

เบี้ยผู้สูงอายุ 2566 คนเดิมจะยังได้ไหม - คนใหม่ใช้เกณฑ์อะไร?
TNN ช่อง16
14 สิงหาคม 2566 ( 15:51 )
109
เบี้ยผู้สูงอายุ 2566 คนเดิมจะยังได้ไหม - คนใหม่ใช้เกณฑ์อะไร?

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

 

เบี้ยผู้สูงอายุ 2566

 

ผู้มีสิทธิจะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ

 

บุคคลใดที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ให้ยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่ต้องลงทะเบียน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกโดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิ

 

หากผู้สูงอายุมีความประสงค์ที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แนบเอกสารหลักฐานข้อมูล เพื่อยืนยันสิทธิตนเอง ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

 

(1) แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

 

ในกรณีมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถแจ้งความประสงค์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอื่นเป็นผู้ไปแจ้งความประสงค์การรับเงินเบี้ยยังชีพแทนผู้สูงอายุก็ได้

 

สิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  สิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้

 

(1) ตาย

(2) ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้

(3) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าว สิ้นสุดลงให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับบุคคลดังกล่าว

 

ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้วยความสุจริต ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุต่อไป โดยยกเว้นการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืน

 

นอกจากนี้ ในบทเฉพาะกาล ระบุว่า บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียน และรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป

การดำเนินการใดที่ดำเนินอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบฉบับนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้น เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้ว

 

คลิกอ่านรายละเอียด ฉบับเต็ม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566

 

 

 

 

คนเดิมจะยังได้ไหม - คนใหม่ใช้เกณฑ์อะไร

 

 

- เดิม 

 

ต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ, เบี้ยหวัด, บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

 

ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลตอบแทนอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 

- ใหม่ 

 

เปลี่ยนเป็น ต้องเป็นผู้ไม่มีมีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

 

 

ได้เบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว แต่มีรายได้ จะถูกตัดสิทธิไหม?

 

ตอบ   สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุอยู่ก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ออกมา ให้ยังมีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุต่อไปตามเดิมจนกว่าจะเสียชีวิต

 

 

บทความเกี่ยวกับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง