รีเซต

วิธีสมัครขายลอตเตอรี่! สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ 2565 เริ่ม 1-31 ม.ค. 65

วิธีสมัครขายลอตเตอรี่! สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ 2565 เริ่ม 1-31 ม.ค. 65
TeaC
30 มกราคม 2565 ( 10:54 )
69.5K
วิธีสมัครขายลอตเตอรี่! สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ 2565 เริ่ม 1-31 ม.ค. 65

ข่าววันนี้ ใครที่อยากมีอาชีพขายลอตเตอรี่ เช็กเงื่อนไขวิธีการสมัคร ลงทะเบียนขายหวยไว้เลย! หลัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดรับสมัครคนขายหวย 200,000 ราย เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยนายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลง Road Map แนวทางแก้ไขปัญหาสลากฯ เกินราคา 3 ระยะ เป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชน

 

วิธีสมัคร ลงทะเบียน ขายลอตเตอรี่!

 

สำนักงานสลากฯ จะเปิดลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ 2565 จำนวน 200,000 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ม.ค.2565 ซึ่งจะเปิดรับสมัครทั้งรายใหม่และรายเก่า รวมถึงที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ให้มาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด และเหลือเพียง 2 วันสุดท้ายแล้ว ใครยังไม่ได้ลงทะเบียน รีบเลย!

 

ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ 2565

1. การลงทะเบียน จะมีให้คลิกเลือก 2 ช่องทาง สำหรับรายใหม่ในปี 2565 โดยผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิมาก่อน ไม่เคยลงทะเบียน หรือ ถูกตัดสิทธิมาก่อนหน้านี้ และช่องทางสำหรับรายเดิมที่ลงทะเบียนไว้ในปี 2558 ให้กลุ่มที่ได้สิทธิ์ซื้อ-จอง เดิมกว่า 1.5 แสนรายมาลงที่ช่องทางนี้ทั้งหมด


2. ไม่ต้องรีบแย่งลงทะเบียน เพราะมีระยะเวลา 1 เดือน ถึงวันที่ 31 ม.ค.2565 โดยไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อน ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้าไปลงทะเบียน


3. ผู้สมัครต้องเตรียมรูปทั้ง 4 รูปที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนให้พร้อมสมบูรณ์ ชัดเจน ก่อนที่จะเปิดเข้าไปลงทะเบียน


สำหรับรูปที่จะใช้ลงทะเบียนประกอบด้วย

 • รูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา

 • สำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้าเต็มบัตร ต้องเห็นรายละเอียดของบัตรอย่างชัดเจน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องเห็นรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนอย่างชัดเจน

 • ระบุสถานที่สถานที่จำน่าย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย

 • เลือกไปรษณีย์ที่รับสลากต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน

"ข้อมูลสำคัญที่ใช้การการลงทะเบียน คือ หมายเลขโทรศัพท์ จะต้อง ใช้ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลข เป็นหมายเลขของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิไปจำหน่ายสลากตัวจริง เพราะต้องมีการยืนยันข้อมูลผ่าน OTP รวมทั้งเตรียมข้อมูลที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ในการจัดส่ง และที่อยู่ในพื้นที่ขายสลากและยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลก่อนยืนยันการสมัคร โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดไปคัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ต่อไป"

 

คุณสมบัติของผู้สมัครขายลอตเตอรี่รายใหม่ 

 1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและไม่เกิน 80 ปี หากอายุเกิน 70 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากด้วยตนเองได้

 2. มีภูมิลำเนาในเขตที่ตนเองจะเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร (ภูมิลำเนาให้ถือเอาตามทะเบียนบ้าน)

 3. มีความสามารถจำหน่ายสลากฯ ได้ด้วยตัวเอง ไม่เป็นโรคติดต่อ

 4. เป็นผู้ที่ได้รับสลากเพียงระบบเดียว คือ ไม่เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้หมายความรวมถึงสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดสรรสลากจากสมาคมฯ มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้น ๆ

 5. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลูกจ้างคู่สัญญาตามสัญญาจ้างเหมาบริการกับสำนักงานฯ หรือเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว

 6. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

 7. ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา เว้นแต่เป็นการบวชชั่วคราว

 8. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33


สำหรับผู้พิการ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการที่ออกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหากไม่สามารถจำหน่ายสลากด้วยตัวเอง ต้องระบุผู้ดูแลที่แจ้งไว้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถจำหน่ายสลากฯแทน และผู้ดูแลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1. ด้วย

 

ไทม์ไลน์การรับสมัครคนขายหวย

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกการเปิดลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายละเอียดมีดังนี้

 1. เปิดลงทะเบียน ผู้ค้าสลาก รายใหม่ 2565 ช่องทาง www.glo.or.th วันที่ 1-31 ม.ค.65 (31 วัน)

 2. คัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วันที่ 1 ม.ค.-28 ก.พ.65 (59 วัน) โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

 3. หากผ่านแล้ว แยกข้อมูลตามรายจังหวัด เพื่อกำหนดสัดส่วนของแต่ละจังหวัดตามกรอบจำนวน 200,000 ราย ในวันที่ 1-10 มี.ค.65 (15 วัน)

 4. ทำการ Random คัดเลือกแต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก, ผู้ทรงคุณวุฒิ, บุคคลภายนอก และสื่อมวลชน วันที่ 11-20 มี.ค.65 (10 วัน)

 5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด วันที่ 21-31 มี.ค.65 (11วัน)

 6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยืนยันตัวตนที่ บมจ.กรุงไทย วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.65 (91 วัน) หากไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะโดยยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

 7. เริ่มทำรายการซื้อ-จองสลากได้ ตั้งแต่งวดวันที่ 2 พ.ค.65

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ มีอายุ 2 ปี ตั้งแต่การทำรายการงวดวันที่ 2 พ.ค.65-งวดที่ 16 เม.ย.67

 

ลงทะเบียนขายหวย ไม่ต้องรีบ ให้เวลา 1 เดือนเต็ม

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ พร้อมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 2 แสนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th เริ่มตั้งแต่ 1-31 ม.ค.65 เวลา 7.30 น.

ขอย้ำให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ หรือผู้ค้ารายเดิมที่มีสิทธิอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องรีบแย่งกันลงทะเบียน เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบติดขัด เนื่องจากมีระยะเวลาลงทะเบียนถึง 1 เดือนเต็ม ที่สำคัญไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน หรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อนแต่อย่างใด ดังนั้นขอให้ผู้สนใจตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วน และสามารถทยอยลงได้อย่างต่อเนื่อง

 

สำคัญมาก! อ่านก่อนสมัครลงทะเบียนผู้ค้าสลาก 2565 ออนไลน์


สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ (รายใหม่ และรายเดิม) ขอให้ทุกท่านเตรียมข้อมูลก่อนเข้าระบบลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองฯ

เนื่องด้วยขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนจำนวนมากที่เข้าระบบแต่ทำรายการไม่สำเร็จ จึงเป็นเหตุทำให้ระบบล่าช้า ดังนั้นขอให้ท่านเตรียมข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลให้พร้อมก่อนเข้าระบบดังนี้

 1. โทรศัพท์ที่มีเบอร์สำหรับรับ OTP จากระบบ

 2. รูปหน้าตรงที่เห็นใบหน้าชัด และรูปผู้สมัครที่ถ่ายกับแผงสลาก ขนาดไม่เกิน 2 MB

 3. รายละเอียดเลขที่บัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์หากเสียชีวิต (ถ้ามี)

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป และปิดลงทะเบียนในวันที่ 31 ม.ค. 65 เวลา 24.00 น. ได้ที่นี่ www.glo.or.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0 2528 9555, 0 2528 9551 – 7, 0 2528 9503 – 7, 0 2528 9532 – 7 และ 0 2528 9511 – 23 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) 0 2528 9999 ในวันและเวลาทำการ 

 

3 แผนแก้ราคาหวยแพง เกินราคา 80 บาท

 

นอกจากมาตรการเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนขายลอตเตอรี่ดังกล่าวแล้ว นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล และพันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ยังได้มีการแถลงต่อสื่อมวลชนถึงมาตรการในการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว วันนี้ 24 ธ.ค.64  โดยมีมติกำหนดโรดแมป แนวทางประกอบด้วย

 1. การขยายจุดจำหน่ายโครงการ "สลาก 80"
 2. การเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 ราย
 3. การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ 

 

1. การขยายจุดจำหน่ายโครงการ "สลาก 80"

เริ่มจากแนวทางแรก คือ การขยายจุดจำหน่ายโครงการ "สลาก 80" ไปทั่วประเทศ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง โดยเชิงลึก พิจารณาเพิ่มเขต/อำเภอละ 1 จุด จากรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองของแต่ละเขต/อำเภอแล้ว ส่วนในเชิงกว้าง คือให้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายรายเดิม ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 75 จังหวัด อำเภอละ 1 – 2 จุด รวมจำนวนไม่เกิน 1,000 จุด

2. เปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ จำนวน 200,000 ราย

สำหรับแนวทางที่สอง คือ การเปิดรับสมัครลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 ราย โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ หลังจากนั้น จะนำข้อมูลผู้สมัครมาคัดกรองคุณสมบัติ ซึ่งถ้ามีผู้สมัครเกินจำนวนจะใช้วิธีเรียงลำดับแบบสุ่มหรือ Random sort ทั้งส่วนกลางและรายจังหวัด คาดว่าจะสามารถได้รายชื่อผู้ลงทะเบียน และเริ่มทำรายการได้ตั้งแต่สลากงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


3. จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์

ในส่วนมาตราการนี้ จะเป็นวิธีดำเนินการเริ่มจากตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม มอบสลากให้สำนักงานฯ นำเข้าระบบ  โดยสำนักงานฯ เก็บสลากตัวจริงไว้เพื่อใช้เป็นเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล ประชาชนที่ต้องการซื้อสลากในระบบนี้ จะต้องลงทะเบียนผู้ซื้อก่อนและจ่ายเงินเข้าบัญชีตัวแทนจำหน่าย ข้อดีของระบบนี้ ระบบการสั่งซื้อจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้ และเมื่อถูกรางวัล ระบบจะแจ้งเตือนให้ติดต่อขอรับเงินรางวัล 

งานนี้ 3 แผนแก้ปัญหาสลากขายเกินราคา 80 บาท จะออกมาในรูปแบบใด จะสามารถแก้ไขได้จริงหรือไม่ อย่าลืมติดตาม 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง