รีเซต

เปิดขั้นตอน ‘เลือกสว.ระดับจังหวัด’ 16 มิ.ย. มีทั้งหมด 2 รอบ

เปิดขั้นตอน ‘เลือกสว.ระดับจังหวัด’ 16 มิ.ย. มีทั้งหมด 2 รอบ
TNN ช่อง16
13 มิถุนายน 2567 ( 13:47 )
15
เปิดขั้นตอน ‘เลือกสว.ระดับจังหวัด’ 16 มิ.ย. มีทั้งหมด 2 รอบ

วันนี้ (13 มิ.ย. 67) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจงขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย.67 ว่า จะมีการเลือก 2 รอบ ดังนี้


รอบที่ 1 ลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน


1.การรายงานตัว

- ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา 09.00 น. ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก

- ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอรวมกันครบทุกอำเภอแล้วไม่เกิน 5 คน หรือมีผู้มารายงานตัวภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 5 คน ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอกลุ่มนั้นไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน โดยให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสำหรับกลุ่มนั้น

2.การลงคะแนน

- เมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดประชุมชี้แจงผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้

3.การนับคะแนน

- ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ หรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น ๆ

- กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 5 คน ให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น

- กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 5 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น

4.การดำเนินการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สายละ 3-5 กลุ่ม


รอบที่ 2 ลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน


1.การลงคะแนน

- ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม มีสิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้

2.การนับคะแนน

- ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้น

- กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 2 คน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้น

- กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 2 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้นแล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด พร้อมจัดส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ


ภาพจากกรุงเทพมหานคร 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง