รีเซต

ตั้งทีมกู้ชีพบินไทย ระดม”บิ๊กบริหาร-พนักงาน ทำแผนธุรกิจฟื้นฟูกิจการ

ตั้งทีมกู้ชีพบินไทย ระดม”บิ๊กบริหาร-พนักงาน ทำแผนธุรกิจฟื้นฟูกิจการ
ข่าวสด
9 กรกฎาคม 2563 ( 17:51 )
231
ตั้งทีมกู้ชีพบินไทย ระดม”บิ๊กบริหาร-พนักงาน ทำแผนธุรกิจฟื้นฟูกิจการ

 

ด่วน ! ดีดีบินไทย ตั้ง Suvival Team ระดม”บิ๊กบริหาร-พนักงาน”ช่วยทำแผนธุรกิจเร่งด่วนบรรจุในแผนฟื้นฟูกิจการ เสนอศาลล้มละลาย

วันนี้ (9ก.ค.) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและ รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกคำสั่งเลขที่ 078/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Suvival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจตามที่บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลาง และจะต้องจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในระยะเร่งด่วน และระยะสั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงาน Sunival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ดังนี้

ตำแหน่งที่ปรึกษาประกอบด้วย

 1. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์
 2. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 3. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
 4. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง

คณะทำงาน Sunvival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วน และระยะสั้น (9 กค. -31 ต.ค . 63) ประกอบด้วย

 1. นายชาย เอี่ยมศิริ หัวหน้าคณะทำงาน
 2. นายสุวรรธนะ สีบุญเรื่อง รองหัวหน้าคณะทำงาน คนที่ 1
 3. กัปตันชวาล รัตนวราหะ รองหัวหน้าคณะทำงาน คนที่ 2
 4. นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ คณะทำงาน
 5. กัปตันเจตน์ เมืองครุฑ คณะทำงาน
 6. นายสมัชชา ศรีทองสุข คณะทำงาน
 7. นายทวิโรจน์ ทรงกำพล คณะทำงาน
 8. นายเจริญ ใช้คล่องกิจ คณะทำงาน
 9. นางศิราภรณ์ รัตนเศรษฐ คณะทำงาน
 10. นายตรัส พรหโมบล คณะทำงาน
 11. นางจันทริกา โชติกเสถียร คณะทำงาน
 12. นายพรพจน์ วงศ์สวัสดิ์ คณะทำงาน
 13. นายณัฐกร ชุณหชา คณะทำงาน
 14. นางวันทนีย์ แก้วมีแสง คณะทำงาน
 15. นายอนุภาส ศิริเวช คณะทำงาน
 16. นางเมรยา อุดหนุน คณะทำงาน
 17. นายกนต์ธีร์ ภัทราปริญสวัสดิ์ คณะทำงาน
 18. นางกนิษฐา ศรีวรานันท์ เลขานุการคณะทำงาน
 19. นายรัฐ รักสำหรวจ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
 20. นางสาวพลอยไพลิน ภมรมนตรี โฆษก / ผู้นำเสนอ
 21. นายนนทชัย ชีวินเฉลิมโชติ โฆษก/ผู้นำเสนอ

โดยให้คณะทำงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. จัดทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วนและระยะสั้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติให้เกิดผล และรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 2. สามารถเรียกบุคคลต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
 3. แต่งตั้ง หรือ จัดหา คณะทำงานชุดย่อยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถลงมือทำตามแผนที่กำหนด (สำคัญ และ Quick Win)
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมาย

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง