รีเซต

'ประธาน กสทช.'​ สุดยื้อ 'ฐากร'​ อยู่ต่อถึงเดือน ก.ค.63

'ประธาน กสทช.'​ สุดยื้อ 'ฐากร'​ อยู่ต่อถึงเดือน ก.ค.63
มติชน
24 เมษายน 2563 ( 15:56 )
74
1
'ประธาน กสทช.'​ สุดยื้อ 'ฐากร'​ อยู่ต่อถึงเดือน ก.ค.63

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) มีคำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง ให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่โดยที่ปรากฏสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่เร่งดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันมีภารกิจสำคัญเช่น การเยียวยาคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ การจัดหาผู้ประกอบการดาวเทียมทดแทนไทยคม 5 การจัดสรรคลื่นความถี่ 3500 เมกะเฮิรตซ์เป็นต้น ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานขณะนี้ อาจมีผลให้ขาดความต่อเนื่องและไม่สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวได้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงยับยั้งการลาออกจากตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง