รีเซต

วุฒิสภาเร่งสรรหา กสทช. อีก 2 คน 29 เม.ย.ลงมติ จับตาเสริมครบเซ็ต

วุฒิสภาเร่งสรรหา กสทช. อีก 2 คน 29 เม.ย.ลงมติ จับตาเสริมครบเซ็ต
มติชน
27 เมษายน 2565 ( 20:10 )
62
วุฒิสภาเร่งสรรหา กสทช. อีก 2 คน 29 เม.ย.ลงมติ จับตาเสริมครบเซ็ต

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ใน 2 ด้าน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 28 ราย ดังนี้

 • ด้านกิจการโทรคมนาคม 15 ราย ได้แก่
  พันเอก ธนัทเมศร์ ภัทรณรงศ์รัศม์
  นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
  รองศาสตราจารย์อธิคม ฤกษบุตร
  นายอานนท์ ทับเที่ยง
  พลเรือตรี วิพันธุ์ ขมะโชติ
  ผู้ช่ายศาสตราจารย์พสุ แก้วปลั่ง
  นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
  รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
  ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราวัตร
  นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร
  นายเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน
  นายวุฒิกร ทิวะศศิธร
  นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา
  นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
  นายประเสริฐ อภิปุญญา
 • ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) 13 ราย ได้แก่
  นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์
  นายสรศักดิ์ จันเกษม
  นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ
  นายชัชชม อรรฆภิญญ์
  พันตำรวจเอก ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ
  นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ
  นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย
  พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์
  พลโท พิเชษฐ คงศรี
  นายจิตรนรา นวรัตน์
  นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์
  พลตำรวจเอกณัฐธร เพราะสุนทร

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน กำหนดกรอบเวลาการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 เมษายน และในวันที่ 29 เมษายน เป็นการลงมติ จากนั้น วันที่ 19 พฤษภาคม พิจารณารายงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กสทช. ลงนาม เสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา โดยให้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ ก่อนกลับเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภา ให้มีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง