รีเซต

6 กองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทน 1 ปี กำไรงามๆ

6 กองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทน 1 ปี กำไรงามๆ
NewsReporter
6 ธันวาคม 2565 ( 17:38 )
145
6 กองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทน 1 ปี กำไรงามๆ

6 กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ควรลงทุนเตรียมรับ “เศรษฐกิจถดถอย” ที่จะมาแน่ๆในปี 2566 การแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ถือเป็นการกระจายการลงทุนพร้อมๆ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยงท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและไม่มีความแน่นอน นอกจากนี้ยังนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย วันนี้เราไปดูกันว่า 6 กองทุน ที่ว่าจะมีกองทุนอะไรกันบ้าง

 

6 กองทุนรวมตราสารหนี้ กำไรงามๆ

กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ (KTILF)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 • กองทุนรวมตราสารหนี้,กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
 • กลุ่ม Long Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 • ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ที่มีผลตอบแทนแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
 • ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
 • ในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด

ระดับความเสี่ยง

 • เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (% ต่อปี)

 • 4.37%

 

เคเคพี แอ็กทีฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F (KKP ACT FIXED-F)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 • กองทุนรวมตราสารหนี้,กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
 • กลุ่ม Long Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 • กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง
  พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและ
  พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตราสารรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก
  ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท
  เอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่ง
  อย่างใด หรือหลายอย่าง ตามที่กําหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
  ดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
  ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV กองทุน
 • กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
  (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัย
  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
  จากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนเงิน ที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
  รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
  โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ระดับความเสี่ยง

 • เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (% ต่อปี)

 • 1.46%

 

เคเคพี แอ็กทีฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป (KKP ACT FIXED)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 • กองทุนรวมตราสารหนี้,กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
 • กลุ่ม Long Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 • กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง
  พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและ
  พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตราสารรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก
  ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท
  เอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่ง
  อย่างใด หรือหลายอย่าง ตามที่กําหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
  ดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
  ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV กองทุน
 • กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
  (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัย
  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
  จากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนเงิน ที่ลงทุนในต่างประเทศ
 • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
  (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
  รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
  โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ระดับความเสี่ยง

 • เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (% ต่อปี)

 • 1.10%

 

พรินซิเพิล ตราสารหนี้ (PRINCIPAL FI)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 • ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้
 • กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 • กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวม และมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้ (1) ตราสารหนี้(2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก(3) ตราสารหนี้ ภาคเอกชน บริษัทจัดการจะกําหนดการดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินทีกองทุนรวมลงทุนไว้ (target portfolio duration) ไม่เกิน 4 ปี (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

ระดับความเสี่ยง

 • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non investment grade/unrated ไม่เกินกว่า20 % ของ NAV

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (% ต่อปี)

 • 0.40%

 

กรุงศรี ตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 • กองทุนรวมผสม/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน 
 • กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
 • กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 • ลงทุนในประเทศในเงินฝากธนาคารตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน หรือบริษัทเอกชน 
 • อาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ต่างประเทศและทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
 • กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการใน สัดส่วนไม่เกินร้อยละ20ของ NAV 
 • กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม Structure note ที่เป็น Puttable / Callablebond เท่านั้น 
 • มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด(Active management) 
 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของมูลค่าเงินลงทุนใน ต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยง

 • เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (% ต่อปี)

 • 0.41%

 

กรุงศรีแอคทีฟ ตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 • กองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น ภายใต้บลจ.เดียวกัน 
 • กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ 
 • กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

 • เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรองรับอาวัล หรือคํ้าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน 
 • กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการใน สัดส่วนไม่เกินร้อยละ100ของ NAV 
 • กองทุนอาจจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การลงทุน (EfficientPortfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
  จากการลงทุน
 • มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด(Active management)
 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยง

 • เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (% ต่อปี)

 • 0.47%

 

ข้อมูล finnomena , wealthmeup

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง