รีเซต

SABUY อนุมัติให้บ.ย่อยเข้าซื้อหุ้น"เวนดิ้ง พลัส" สัดส่วน 8.50% มูลค่าลงทุน 100.73 ลบ.

SABUY อนุมัติให้บ.ย่อยเข้าซื้อหุ้น"เวนดิ้ง พลัส" สัดส่วน 8.50% มูลค่าลงทุน 100.73 ลบ.
ทันหุ้น
15 สิงหาคม 2566 ( 10:16 )
159
SABUY อนุมัติให้บ.ย่อยเข้าซื้อหุ้น"เวนดิ้ง พลัส" สัดส่วน 8.50% มูลค่าลงทุน 100.73 ลบ.

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ SABUY แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด หรือ SBNEXT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด หรือ VDP จำนวนไม่เกิน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็น 8.50% ของทุนจดทะเบียน โดย SBNEXTจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 100.73 ล้านบาท หรือไมเกินหุ้นะ 395 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ VDP ด้วยเงินสดทั้งจำนวน 

 

ทั้งนี้ VDP ประกอบธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า"เวนดิ้ง พลัส" โดยเป็นการให้บริการจำหน่ายสินค้าบริโภคต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนบขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จเรูป เป็นต้น 

 

การเข้าลงทุนดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เพื่อขยายการดําเนินธุรกิจในกลุ่ม Connext โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกสบายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน ตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทสบาย ที่ให้ SBNEXT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย การเข้าถึงลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกสบาย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน

 

และเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ของธุรกิจ Vending Machine ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะรับ ซื่งธุรกิจดังกล่าว จากกลุ่มบริษัทสบาย เพื$อมาดําเนินการต่อในอนาคตอันใกล้ แบะ เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ Vending ให้เป็นอันดับ 2 ที$มีจํานวนตู้ใกล้เคียงกับคู่แข่ง

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย บมจ. สบาย เทคโนโลยี , บมจ.พลัส เทคอินโนเวชั่น และ บมจ.สบาย คอนเน็กซ์ เทค ทั้ง 3 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทสบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื8อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทจดทะเบียนทั้ง 3 บริษัท และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการประกอบธุรกิจที8มีคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ Vending Machine ซึ่งดําเนินการโดย SBNEXT และ PTECH 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง