TrueID

ประกันสังคม เพิ่มค่าทำศพ กองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว!

ประกันสังคม เพิ่มค่าทำศพ กองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว!
TNN ช่อง16
13 กรกฎาคม 2564 ( 18:18 )
86
ประกันสังคม เพิ่มค่าทำศพ กองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว!

วันนี้ (13 ก.ค.64) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้ง เพิ่มค่าทำศพ กองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท 

ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินค่าทำศพ คือ ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ซึ่งสูญหาย หมายความว่า การที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตาย เพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทาง โดยพาหนะนั้น ได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ  

โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้จัดการศพของลูกจ้างในอัตรา 50,000 บาท จากกองทุนเงินทดแทน จากเดิม 40,000 บาท 

มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป

สำหรับกองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โดยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียว

สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากกองทุนเงินทดแทน มีดังนี้

1.ค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 50,000 บาท จนสิ้นสุดการรักษาในรพ.รัฐ

2.ค่าทำศพ 50,000 บาท

3.ค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน

4.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง