รีเซต

สุโขทัยยื่นปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ร่วมโครงการเยียวยาโควิดกว่า 90,000 ราย

สุโขทัยยื่นปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ร่วมโครงการเยียวยาโควิดกว่า 90,000 ราย
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 04:01 )
75
สุโขทัยยื่นปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ร่วมโครงการเยียวยาโควิดกว่า 90,000 ราย

 

นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรับขึ้นทะเบียนเป็นรายครัวเรือน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำข้อมูลไปตรวจสอบความซ้ำซ้อน กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอื่นๆ (กรมประมง , กรมปศุสัตว์ , กรมหม่อนไหม , การยางแห่งประเทศไทย , สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล และสำนักงานสรรพสามิต) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน ผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญของกรมบัญชีกลาง ระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม

 

 

เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วกว่า 90,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

 

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และเฉพาะที่ปรับปรุง ปี 2563 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 79,412 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนปี 2562 แต่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรรายใหม่ที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 12,634 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/64 และคาดว่าจะปลูกภายใน 30 มิถุนายน 2563 และยื่นแบบคำร้องไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 1,888 ครัวเรือน

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรสามารถยื่นเรื่องได้ที่ 1.เกษตรอำเภอ 2.ประมงจังหวัด/อำเภอ 3.ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ 4.หม่อนไหม ภูมิภาค 5.กยท. ภูมิภาค 6.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 7.อ้อย ภูมิภาค 8.ยาสูบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 นี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง