รีเซต

สวนดุสิตโพลเผยยุคโควิด-19 คนไทยหนี้เพิ่ม เงินออมลด รายได้หด

สวนดุสิตโพลเผยยุคโควิด-19 คนไทยหนี้เพิ่ม เงินออมลด รายได้หด
มติชน
17 พฤษภาคม 2563 ( 11:12 )
242
สวนดุสิตโพลเผยยุคโควิด-19 คนไทยหนี้เพิ่ม เงินออมลด รายได้หด

สวยดุสิตโพลเผยยุคโควิด-19 คนไทยหนี้เพิ่ม เงินออมลด รายได้หด

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,125 คน กรณี “รายได้-รายจ่าย-หนี้สิน-เงินออม” ของคนไทยยุคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เมื่อถามถึง รายได้ – หนี้สิน – เงินออม ของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนโควิด -19 ระบาด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.38 ระบุ รายได้พิเศษ ลดลง รองลงมาร้อยละ 27.91 ระบุ เงินออมลดลง ร้อยละ 25.16 ระบุ รายได้ประจำลดลง ร้อยละ 25.07 ระบุ หนี้สินเพิ่มขึ้น

ขณะ 5 รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น พบว่า ร้อยละ 68.53 ระบุ ค่าน้ำ-ค่าไฟ รองลงมาร้อยละ 44.89 ระบุ ค่าโทรศัพท์มือถือ/อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 40.27 ระบุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 20.18 ระบุ ยารักษาโรค/ค่ารักษาพยาบาล/ดูแลสุขภาพ ร้อยละ 14.22 ระบุ บริจาค ทำบุญ

ส่วน 5 รายจ่าย ที่ลดลง พบว่า ร้อยละ 60.62 ระบุ ค่าเดินทาง ค่ารถ ค่าเรือ /ค่าน้ำมัน รองลงมาร้อยละ 42.31 ระบุ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ร้อยละ 41.54 ระบุ ท่องเที่ยว พักผ่อน ร้อยละ 38.67 ระบุ เสี่ยงโชค ลอตเตอรี่ หวย ร้อยละ 34.31 ระบุ เครื่องประดับ /น้ำหอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง