รีเซต

พิษโควิด-19 ฉุดค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง 6 เดือนวูบ

พิษโควิด-19 ฉุดค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง 6 เดือนวูบ
77ข่าวเด็ด
20 กรกฎาคม 2563 ( 05:18 )
76
พิษโควิด-19 ฉุดค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง 6 เดือนวูบ

พิษโควิด-19 ฉุดค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง 6 เดือนวูบ

ระนอง-นางวณิดา  อนุโณทัย  พาณิชย์จังหวัดระนอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง เดือนมิถุนายน 2563

การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 915.90 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 681.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.65 (พฤษภาคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 1,596.96 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนลดลง 515.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.03 (มิถุนายน 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 1,431.77 ล้านบาท)

สำหรับสภาวะการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย. 2563 ) พบว่ามูลค่าการค้าชายแดนโดยรวมลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันจากปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนื้   เดือน มกราคม ปี 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 2,547.24 ล้านบาท เทียบกับเดือนมกราคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 2,286.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.23 เดือน ก.พ. 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 2,571.91 ล้านบาท เทียบกับเดือน ก.พ. 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 2,300.56 ล้านบาท

ลดลงร้อยละ 10.55  เดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่าการค้ารวม  3,063.06 ล้านบาท เทียบกับเดือนมีนาคม 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 2,991.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.35 เดือนเม.ย. 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 2,269.23 ล้านบาท เทียบกับเดือน เม.ย. 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 2,527.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.36 เดือน พ.ค. 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 2,170.71 ล้านบาท เทียบกับเดือน พ.ค. 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 1,596.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.43

ข่าวที่เกี่ยวข้อง