รีเซต

ก.เกษตรฯ แจงผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด ด้านพืชทำได้แล้ว 100%

ก.เกษตรฯ แจงผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด ด้านพืชทำได้แล้ว 100%
มติชน
25 กรกฎาคม 2564 ( 01:38 )
41
ก.เกษตรฯ แจงผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด ด้านพืชทำได้แล้ว 100%

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามที่มีการรายงานในระบบ co-farm ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พบว่า ภาพรวมโครงการ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,501 แปลง  แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร 1,101 แปลง กรมการข้าว 2,101 แปลง กรมปศุสัตว์ 117 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 136 แปลง และกรมหม่อนไหม 17 แปลง ทั้งนี้ มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 แปลง

 

 

โดยแบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร 36 แปลง กรมการข้าว 72 แปลง กรมปศุสัตว์ 8 การยางแห่งประเทศไทย 2 แปลง และกรมหม่อนไหม 2 แปลง ดังนั้นคงเหลือกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้นจำนวน 3,381 แปลง แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร 1,065 แปลง กรมการข้าว 2,029 แปลง กรมปศุสัตว์ 109 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 134 แปลง และกรมหม่อนไหม 15 แปลง โดยผลการดำเนินงานภาพรวม มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 2,921 แปลง คิดเป็นร้อยละ 86.39 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 2,873 แปลง คิดเป็นร้อยละ 84.97 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 2,566 แปลง คิดเป็นร้อยละ 75.89 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 7,112 ล้านบาท

 

 

 

สำหรับความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เฉพาะด้านพืช ยกเว้นข้าว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดูแล ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 1,065 แปลง ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่แล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ และโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 1,065 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,873 ล้านบาท

 

 

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตามแผน และเบิกจ่ายตามขั้นตอนและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมประสานงานกับอีก 5 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการเร่งรัดการดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป

 

 

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการให้คณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ฯ รับทราบอย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง