รีเซต

รถไฟฯควักกว่า 300 ล้าน จ้าง "ฟิกท์ฯ" พัฒนาระบบการเงินการบัญชี ปรับองค์กรสู่บริการทันยุคดิจิทัล

รถไฟฯควักกว่า 300 ล้าน จ้าง "ฟิกท์ฯ" พัฒนาระบบการเงินการบัญชี ปรับองค์กรสู่บริการทันยุคดิจิทัล
มติชน
28 กันยายน 2563 ( 13:53 )
99
รถไฟฯควักกว่า 300 ล้าน จ้าง "ฟิกท์ฯ" พัฒนาระบบการเงินการบัญชี ปรับองค์กรสู่บริการทันยุคดิจิทัล

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.ได้ว่าจ้างบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของรฟท. โดยตนลงนามในสัญญามูลค่ากว่า 301.5 ล้านบาท กับนายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1,461 วัน

 

นายนิรุฒ กล่าวว่า ที่ผ่านมาข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของรถไฟฯยังมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานสำหรับการบริหารจัดการ และการตัดสินใจในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการปิดบัญชีตามกำหนดของงวดปีบัญชี ครั้งนี้จึงเป็นการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดของการรถไฟฯ เพื่อให้การทำงานทั้งหมดของทุกหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความถูกต้อง ลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และสำคัญที่สุดคือการช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี หรือ FMIS มีดังนี้

1.จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชีให้เป็นระบบสารสนเทศแบบ Web Application เชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างไร้รอยต่อ

 

2.พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

 

3.เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความถูกต้องรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ข้อมูลไม่คลาดเคลื่อน ซ้ำซ้อน และไม่ล้าสมัย สามารถทำการตรวจสอบย้อนหลังได้

 

4.พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในแต่ละระบบที่มีอยู่เดิมและ/หรือ ระบบใหม่ที่กำลังจะพัฒนา ลดภาระงานในการบันทึกรายการข้อมูลซ้ำซ้อน และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกรายการข้อมูลทางบัญชี

 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีระบบการปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการปิดบัญชีในแต่ละช่วงเวลา

 

6.พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบรายงานทางการเงินและการบัญชี ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมีรายงานการใช้งานตามที่ ร.ฟ.ท. ต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

และ 7.ลดความยุ่งยากในการติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงานประมาณ และช่วยให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกจากรถไฟฯในครั้งนี้ น่าจะมาจากความเชื่อมั่นบริษัทจากที่เคยได้รับคัดเลือกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบแผนที่ (GIS) และระบบสารสนเทศ (MIS) เป็นงานสำรวจแนวเขตที่ดินของรถไฟฯ จำนวน 234,976 ไร่ ทั่วประเทศ บันทึกเป็นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ มีมูลค่าสัญญา 314 ล้านบาท ซึ่งทำให้เห็นผลงานมาแล้ว

 

“โครงการ FMIS ที่ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้ดำเนินการในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางของรถไฟฯที่จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนการรถไฟฯ เข้าสู่การให้บริการยุคดิจิทัล เพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนฟื้นฟูการรถไฟฯ ซึ่งโครงการ FMIS จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน และยกระดับขีดความสามารถขององค์กรโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น การได้รับความเชื่อมั่นจากการรถไฟฯ ใน 2 โครงการเป็นความท้าทายและบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของ ฟิกท์ แอสโซซิเอท ผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบงานคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพแก่การบริหารจัดการของการรถไฟฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายสุชาติกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง