รีเซต

52มหา'ลัยช่วย 'น.ศ.-พ่อแม่' สู้โควิด-19 ลดค่าเทอม-คืนเงินหอ-ตั้งกองทุน

52มหา'ลัยช่วย 'น.ศ.-พ่อแม่' สู้โควิด-19 ลดค่าเทอม-คืนเงินหอ-ตั้งกองทุน
มติชน
13 เมษายน 2563 ( 16:55 )
124
52มหา'ลัยช่วย 'น.ศ.-พ่อแม่' สู้โควิด-19 ลดค่าเทอม-คืนเงินหอ-ตั้งกองทุน

 

ลดค่าเทอม – เมื่อวันที่ 13 เมษายน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมถึง นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงออกประกาศ อว.ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

 

โดยให้มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ที่เรียกเก็บในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ หรือปีการศึกษาแรกของปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ พร้อมออกมาตรการต่างๆ ช่วยเหลือนักศึกษา ล่าสุด 52 มหาวิทยาลัยขานรับนโยบาย โดยลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลด หรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ รวมถึง จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นต้น

 

นายสุวิทย์กล่าวต่อว่า 52 มหาวิทยาลัย มีมาตรการ และสัดส่วนช่วยเหลือแตกต่างกันไป อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยายเวลาผ่อนผันชำระค่าเทอมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือวันที่ 9 สิงหาคท รวมทั้ง จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 ทุน รวม 15 ล้านบาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าหอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่อนผันระยะเวลาการชำระ และแบ่งชำระการจ่าย จัดสรรทุนทำงาน และทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ ทั้งให้ยืม และให้เปล่า

 

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคืนเงินค่าหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผ่อนผันระยะเวลาชำระ และลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยนเรศวรผ่อนพันระยะเวลาการชำระ และตั้งกองทุนช่วยนักศึกษา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยพะเยา

 

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งกองทุนช่วย 5,000 บาทต่อทุน มหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่อนพันระยะเวลาการชำระเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ให้แบ่งจ่าย และคืนค่าชำระ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแบ่งการชำระการจ่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่อนพันระยะเวลาการชำระ คืนเงินค่าเช่าหอพัก และค่าน้ำประปา 2 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลดค่าเทอม 20% มหาวิทยาลัยศรีปทุมลดค่าเทอม 25% มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตลดค่าเทอมภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 25% และสามารถขอผ่อนชำระค่าเทอมได้ เป็นต้น

 

“หลายๆ มหาวิทยาลัยพยายามปรับตัว และมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปในหลายๆ ด้าน ส่วนการลดค่าเทอมจะมีแนวทางออกมาในเร็วๆ นี้” นายสุวิทย์ กล่าว

 

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.พร้อมสนับสนุนนโยบาย อว.อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะมหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ. 34 แห่ง มีศักยภาพรองรับแตกต่างกัน จึงต้องพูดคุยเพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ ทปอ.กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้ได้แนวทางความช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุด

 

นายจรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และประธานที่ประชุมอธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า แต่ละมหาวิทยาลัยมีแนวทางช่วยนักศึกษาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม พื้นฐานของ มรภ.เก็บค่าเรียนถูกอยู่แล้ว ทำให้มีความช่วยเหลือที่ต่างกัน

 

นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า เบื้องต้นจะลดค่าเทอมราว 10-15% และมีมาตรการอื่นช่วยนักศึกษา เช่น ทำงานพิเศษ

 

สำหรับ 52 มหาวิทยาลัย ที่มีนโยบายลดค่าเทอมช่วยนักศึกษา ประกอบด้วย 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยมหิดล 5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.มหาวิทยาลัยศิลปากร 8.มหาวิทยาลัยบูรพา 9.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

11.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 13.มหาวิทยาลัยรามคำแหง 14.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17.มหาวิทยาลัยนเรศวร 18.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19.มหาวิทยาลัยพะเยา 20.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

21.มหาวิทยาลัยทักษิณ 22.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 23.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 24.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 25.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 26.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 27.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28.มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 29.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 30.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

31.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 32.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 33.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 34.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 35.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 36.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 37.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 38.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 39.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 40.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

41.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 42.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 43.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 44.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 45. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 46.มหาวิทยาลัยพายัพ 47.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 48.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 49.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 50.มหาวิทยาลัยศรีปทุม 51.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 52.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง