รีเซต

สธ. วางนโยบายพร้อมรับมือ 9 ความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต

สธ. วางนโยบายพร้อมรับมือ 9 ความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต
TNN ช่อง16
11 กุมภาพันธ์ 2567 ( 14:59 )
28
สธ. วางนโยบายพร้อมรับมือ 9 ความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข กล่าวในระหว่างการบรรยายพิเศษ ประเด็น "อนาคตระบบสาธารณสุขไทย" โดยระบุว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพไทยในอนาคต โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการกำหนดระบบสาธารณสุขของไทย ได้แก่


1.เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ 

2.การเมือง ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดนโยบายประเทศ 

3.ประชากร ที่มีปัญหาเด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนแรงงานในอนาคต 4.ลักษณะพฤติกรรมของคนไทยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ที่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

5.โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคระบาด โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ซึ่งแต่ละแห่งมีบริบททางสุขภาพและการเกิดโรคระบาดที่แตกต่างกัน 

6.สิ่งแวดล้อม 

7.อาหารและเกษตรกรรม ความมั่นคงปลอดภัยทางอาหาร การเข้าถึงโภชนาการ และการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

8.การขนส่ง โดยเฉพาะเขตเมืองที่มีปัญหาจราจรหนาแน่น เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ และมลพิษทางอากาศ 

9.เทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทางการแพทย์ให้ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของประชาชน


"อนาคตด้านสุขภาพของคนไทย ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการแพทย์และสาธารณสุข โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับพลิกโฉมการบริการเป็น Digital Health มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของหน่วยบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ให้เป็นหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ์การรักษา และเกิดความมั่นคงทางสุขภาพในระยะยาว" นพ.ชลน่านกล่าว          รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า การวางนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งเน้นที่จะตอบสนองประเด็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และอนาคตของประเทศ อาทิ การลดลงของเด็กเกิดใหม่ สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบต่อโครงสร้างประชากรไทย ก็มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตรให้เป็นวาระแห่งชาติ แก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้มีบุตรยากให้เข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เป็นต้น

          รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญอื่นๆ ทั้งด้านสุขภาพจิต และยาเสพติด เศรษฐกิจสุขภาพ (Healthy City Model) มะเร็งครบวงจร สถานชีวาภิบาล ทีมเชื่อมประสานใจ Care D+ โดยมีเป้าหมายให้พร้อมในการรับมือต่อความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพในระยะยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง