ถอดบทเรียนการสื่อสารผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

ถอดบทเรียนการสื่อสารผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
77ข่าวเด็ด
2 กรกฎาคม 2563 ( 16:17 )
114
ถอดบทเรียนการสื่อสารผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

ถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินของเทศบาลเมืองทุ่ง นิเทศศาสตร์มสธ.จับมือเทศบาลเมืองทุ่งสงขับเคลื่อนกิจกรรมการประชุมกลุ่มเครือข่ายการสื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้จากกระบวนการวิจัย

 

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ภายใต้กิจกรรมการประชุมกลุ่มเครือข่ายการสื่อสารเทศบาลเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งมีสถาบันการศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่ปรึกษากิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 

ประกอบด้วยผู้บริหาร ทีมบริหาร ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน จากกองต่าง ๆ รวมถึงตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนทั้ง 20 ชุมชน ตลอดจนสื่อมวลชน  และได้รับเกียรติจากนายอำเภอทุ่งสงเข้าร่วมเปิดกิจกรรมและร่วมรับฟังผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ก่อนการเปิดแนวคิดเพื่อเพื่อร่วมพลังการมีส่วนร่วมมีชุดการแสดงของนักเรียน จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลการศึกษานำการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วม ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ มหัศจรรย์ เมืองชุมทาง

จากนั้นเป็นกิจกรรมจากตัวแทนผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางเสาวภา อินสุวรรณ นายสุจินต์ สมทรง นางอนงค์ เกื้อภักดิ์ และนายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล ได้เปิดแนวคิดเพื่อร่วมแสดงพลังการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเมืองทุ่งสง เพื่อสะท้อนให้ฟังถึงแนวนโยบายการพัฒนาเมืองทุ่งสงจากผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ส่วนเห็นว่านโยบายการพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ยืนยันการพัฒนาภายใต้ค่านิยม การศึกษานำการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วมเดินทางมาถูกทางแล้วเพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบและยอมรับผลการพัฒนาเมืองด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน

 

ขณะที่ทีมบริหารซึ่งทำหน้าที่กำกับงานการพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยทีมรองนายกเทศมนตรี ประกอบไปด้วย นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล นายธนคม เจริญฤทธิ์ นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ ได้ร่วมกันกล่าวรายงานผลการดำเนินงานแต่ละด้านอย่างครอบคลุมสอดคล้องกับนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พร้อมมุ่งมั่นรวมพลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองทุ่งสงอย่างต่อเนื่อง

และการรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563 โดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ภายใต้หัวข้อ “การต่อยอดในการสร่างคน สร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยเปิดให้เครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักภามจากผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการสื่อสาร จากนั้นได้ทำสัญญาประชาคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่ความก้าวหน้าที่ท้าทาย

ในการเริ่มต้นกิจกรรมสิ่งสำคัญคือองค์ความรู้ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากการสื่อสารผลการดำเนินการในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมิได้มีความหมายแค่การใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่านั้นแต่รวมถึงการที่ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองการปกครองท้องถิ่น สาขานิเทศศาสตร์  (อดีตรองอธิการบดีและคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มสธ.) และที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการสื่อสารผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน หรือผลการดำเนินงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาท้องถิ่นหรือตามที่หาเสียงและรับปากกับประชาชนไว้ว่าจะดำเนินการ หรือตามภารกิจหน้าที่ แล้วยัง

ถอดบทเรียนในกระบวนการสื่อสารโดยผู้บริหาร ทีมบริหาร และตัวแทนภาคประชาชน ในฐานะผู้สงสาร มีเนื้อหาสารที่สำคัญคือผลการดำเนินงานภายใต้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ดำเนินการ ซึ่งในวันนี้การสื่อสารผ่านกิจกรรมการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยตรง และเป็นการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม สื่อการแสดง และสื่อใหม่ในสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึงและครอบคลุม และได้รับความร่วมมืออย่างดี โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำหน้าที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร การบูรณาการ การสื่อสารการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น โครการพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงาน การวิจัยเพือการพัฒนา การทำงานร่วมสถาบันการศึกษา ภาคประชาชนเครือข่ายต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเข้มแข็งที่ยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง