รีเซต

เช็ก "สิทธิบัตรทอง" ล่าสุด ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมสิทธิอะไรบ้าง

เช็ก "สิทธิบัตรทอง" ล่าสุด  ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมสิทธิอะไรบ้าง
NewsReporter
3 กรกฎาคม 2565 ( 11:23 )
7.5K
1
เช็ก "สิทธิบัตรทอง" ล่าสุด  ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมสิทธิอะไรบ้าง

ล่าสุด "สิทธิบัตรทอง" ครอบคลุม ไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในบริการใดบ้าง รวมทั้งบริการใดบ้างที่ไม่ครอบคลุม TrueID รวบรวมข้อมูลล่าสุดมาให้แล้ว

 

"สิทธิบัตรทอง" ครอบคลุมอะไรบ้าง? 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตซึ่งบุคคลมีสิทธิจะได้รับรวม 16 รายการ ได้แก่

 

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. การตรวจวินิจฉัยโรค

3. การตรวจและรับฝากครรภ์

4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8. การบริบาลทารกแรกเกิด

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

14. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ยกเว้นการดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยยาเสพติด ที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

15. การบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถ ยกเว้นการดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

16. การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน

 

สิทธิบัตรทอง" ไม่ครอบคลุม (เบิกไม่ได้) อะไรบ้าง?

1.เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 

2.การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

3.การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

4.การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย

5.การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่บอร์ด สปสช.กำหนด

 

 

 

ข้อมูล สปสช

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง