รีเซต

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สินเชื่อจ่ายเป็นงวดเก็บเพิ่มไม่เกิน3% ต่อปี

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สินเชื่อจ่ายเป็นงวดเก็บเพิ่มไม่เกิน3% ต่อปี
มติชน
30 ตุลาคม 2563 ( 10:46 )
541
ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สินเชื่อจ่ายเป็นงวดเก็บเพิ่มไม่เกิน3% ต่อปี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่สกส2.9/2563 เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปโดยประกาศดังกล่าวของธปท. ระบุว่า ในช่วงต้นปี2563ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกหนังสือเวียนกำหนดแนวทางการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

 

รวมทั้งขอความร่วมมือให้พิจารณาลำดับการตัดชำระหนี้เพื่อผู้ให้บริการทางการเงินได้แก่สถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงินให้ปรับปรุงแนวทางการคิดดอกเบี้ยที่ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะสินเชื่อที่มีลักษณะการผ่อนชำระเป็นงวดซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีเพื่อยกระดับความ

 

สำคัญในเรื่องดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรออกเป็นประกาศทดแทนหนังสือเวียนเพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินถือปฏิบัติในการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับการตัดชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้ที่ค้างชำระมีความแตกต่างกับลูกหนี้ปกติเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและพึงอยู่ในวิสัยที่ลูกหนี้จะสามารถกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ทำให้ไม่เร่งการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ

 

ทั้งนี้ในข้อ 5.2 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้ใช้กับสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อหมุนเวียน สำหรับลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่เหมาะสมและฐานการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ควรสอดคล้องกับภาระหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระตามความเป็นจริง โดยพิจารณาควบคู่ไปกับความสามารถในการชำระหนี้ขอ’ลูกหนี้(affordabilityrisk) เพื่อสร้างวินัยและสนับสนุนให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้คืนลดโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้จนเกิดเป็นหนี้เสีย โดยให้ถือปฏิบัติ

 

ดังนี้ (1)อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (1.1)สินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเป็นงวด และสินเชื่อหมุนเวียนให้ผู้ ให้บริการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

 

โดยคำนึงจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเช่นอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาที่ได้สะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ประวัติการจ่ายชำระหนี้เป็นต้นและผู้ให้บริการต้องเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

 

(1.2)สินเชื่อที่มีกฎหมายกำหนดอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการค่าธรรมเนียมใดๆไว้เป็นการเฉพาะเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายเฉพาะนั้นกำหนดด้วย

 

 

คลิกอ่านรายละเอียด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง