รีเซต

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ ผู้แนะนำลงทุน ตปท. เริ่มใช้ 16 ก.พ.67

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ ผู้แนะนำลงทุน ตปท. เริ่มใช้ 16 ก.พ.67
ทันหุ้น
20 ธันวาคม 2566 ( 12:49 )
24
ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ ผู้แนะนำลงทุน ตปท. เริ่มใช้ 16 ก.พ.67

#ลงทุนต่างประเทศ#ทันหุ้น - ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การให้คำแนะนำลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

ปัจจุบัน ก.ล.ต. เปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจไทย)* สามารถให้บริการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยอาจใช้บริการผ่านผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศอีกทอดหนึ่งและใช้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนไทยได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศที่มีลักษณะตามที่กำหนดและให้คำแนะนำหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนไทยร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจไทย จะได้รับยกเว้นไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนหรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Investment Advisory Services: IA) ที่ต้องได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องแจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศล่วงหน้า และมีกำหนดระยะเวลาการให้คำแนะนำของบุคลากรต่างประเทศที่ไม่เกินระยะเวลาที่เกณฑ์กำหนดด้วย

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นและสะดวกมากขึ้น โดยที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสม ก.ล.ต. จึงปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ** โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

(1) ปรับปรุงเงื่อนไขการยกเว้นการประกอบธุรกิจ IA ให้กับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ แจ้งชื่อผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ ที่จะให้บริการแก่ผู้ลงทุนไทยต่อ ก.ล.ต. จากปัจจุบันแจ้งเพียงชื่อบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ

 

(2) ปรับปรุงหลักการแจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ แจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ผู้ลงทุนไทย ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ ไม่ว่าการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในรูปแบบหรือช่องทางใด*** จากปัจจุบันที่ให้แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ

 

(3) ปรับปรุงคุณสมบัติและระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรต่างประเทศที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ รวมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจฯ ต้องดูแลให้มั่นใจว่า บุคลากรต่างประเทศที่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ เป็นการให้บริการแบบชั่วคราวและตามความจำเป็นเท่านั้นจากปัจจุบันที่กำหนดให้บุคลากรต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในไทยได้ไม่เกิน 90 วันในรอบปีปฏิทินต่อคน

 

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “จากการที่ผู้ลงทุนไทยมีการไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศก่อนตัดสินใจลงทุน โดยผู้ประกอบธุรกิจไทยมีหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม การปรับปรุงประกาศในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ลงทุนไทยได้รับข้อมูล คำแนะนำ หรือการตอบคำถามเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนสนใจได้ทันที ตามความความจำเป็นของผู้ลงทุน โดยผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องดูแลความเหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ บุคลากร และการให้คำแนะนำดังกล่าวด้วย”

 

สำหรับประกาศที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฉบับ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีระยะเวลาในการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. จึงกำหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

________________________________

หมายเหตุ:

* หมายถึง (1) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

** ประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ฉบับดังนี้

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2566 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 6) https://publish.sec.or.th/nrs/9991s.pdf

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 21/2566 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) https://publish.sec.or.th/nrs/9992s.pdf

(3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 41/2566 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) https://publish.sec.or.th/nrs/9993s.pdf

*** เว้นแต่เป็นการเข้ามาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจไทยได้รับยกเว้นการแจ้งชื่อบุคลากรต่างประเทศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง