รีเซต

เปิดประวัติ "อรุณ บุญชม" จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

เปิดประวัติ "อรุณ บุญชม" จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย
TNN ช่อง16
22 พฤศจิกายน 2566 ( 18:37 )
101
เปิดประวัติ "อรุณ บุญชม" จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

การประชุมสรรหาและคัดเลือกผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยคนใหม่ โดยผลลงคะแนนทำให้ นายอรุณ บุญชม ชนะการโหวตอย่างท่วมท้น 471 คะแนน


โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป


สำหรับตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และเป็นตำแหน่งฝ่ายมุสลิมให้ข้อปรึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่รัฐบาลไทย โดยเฉพาะแก่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรม มีประวัติมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในทำเนียบศักดินาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทำเนียบตำแหน่งขุนนาง ซึ่งในชั้นหลังเรียกว่า "กรมท่าขวา" มี "พระจุลาราชมนตรี" เป็นหัวหน้าฝ่ายแขก คู่กับ หลวงโชฎึกราชเศรษฐี หัวหน้าฝ่ายจีนประวัติ อรุณ บุญชม 


วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอิสลาม มะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สาขาวิชา อัลฮะดิษและอิสลามศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

- ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

- อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมคุรุสัมพันธ์

- อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ รร.มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะฮ์ กทม.

- ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

- วิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ

- ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการศาสนากองทุนเปิดเอ็ม เอฟ ซี อิสลามมิกฟันด์

- ที่ปรึกษาการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารออมสิน

- ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ (ตะกาฟุล)

- ประธานคณะที่ปรึกษาทิพยะตะกาฟุล (ด้านศาสนา)

- ประธานคณะที่ปรึกษากองทุนอิสลามของ ธ.ก.ส.

ตำรา

- แปลหนังสือฮะดิษซอเฮียะฮ์ (จริยวัตรท่านศาสดา) 9 เล่ม

- แปลหนังสือริยาดุซซอลิฮีน (จริยธรรมอิสลาม) 7 เล่ม

- แปลหนังสือ อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) 7 เล่ม


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง