รีเซต

วิธีสมัคร "โครงการบ้านล้านหลัง" ระยะที่ 2 ผ่อนบ้านเพียง 5,000 บาท/เดือน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กเลย!

วิธีสมัคร "โครงการบ้านล้านหลัง" ระยะที่ 2 ผ่อนบ้านเพียง 5,000 บาท/เดือน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กเลย!
Ingonn
13 กันยายน 2564 ( 12:16 )
11.2K
วิธีสมัคร "โครงการบ้านล้านหลัง" ระยะที่ 2 ผ่อนบ้านเพียง 5,000 บาท/เดือน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กเลย!

ใครอยากมีบ้านสักหลัง ราคาผ่อนสบายๆ มาทางนี้! ธอส.สานต่อ "โครงการบ้านล้านหลัง" ระยะที่ 2 มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส.

 

 

 

ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวด ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี แถมฟรี! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ , ค่าประเมินราคาหลักประกัน , ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน “บ้านล้านหลัง”


1.ดาวน์โหลด Mobile Application GHB ALL 


App Store: https://apple.co/2z4ntId


Google Play: http://bit.ly/31Jj8GN


HUAWEI AppGallery : https://bit.ly/3qvLmCo

 


2.รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy จำนวน 6 หลัก (GHBxxxxxx)

 


3.นำรหัสไปยื่นกู้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 


ลงทะเบียนผ่าน App GHB ALL ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

 

โปรโมชั่น “บ้านล้านหลัง” ที่ต้องรู้!


1.ผ่อนดาวน์ 0% นาน 12 เดือน

 


2.สินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวด

 


3.วางเงินประกันการซื้อทรัพย์ เพียง 5,000 บาท

 


4.ฟรีค่าประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก*

 


5.ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

 


6.ฟรี! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท


(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)


(2) ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 - 2,300 บาท)


(3) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)


(4) ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

 

 

 

คุณสมบัติผู้จอง “บ้านล้านหลัง”


ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

 

 

สามารถใช้สิทธิตามโครงการได้ 1 หลัง/ห้อง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรณีกู้ร่วมให้ใช้สิทธิตามโครงการได้เพียง 1 หลัง/ห้อง เท่านั้น

 

 

 

เอกสารลงทะเบียน “บ้านล้านหลัง”


1.เอกสารส่วนบุคคล

 


2.บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

 


3.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

 


4.สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

 


5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

 


6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 


7.เอกสารทางการเงิน

 

 

 

พนักงานประจำใช้เอกสารอะไรบ้าง


1.ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

 


2.สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

 


3.สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 

 

 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระใช้เอกสารอะไรบ้าง


1.สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

 


2.สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

 


3.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

 


4.รูปถ่ายกิจการ

 


5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

 


เอกสารหลักประกัน


1.สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ

 


2.หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ  สำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)

 


3.สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

 


4.สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  

 


5.ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

 


6.แบบแปลน

 


7.ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 


8.อื่น ๆ (ถ้ามี)


หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

 

 

 

วงเงินให้กู้ “บ้านล้านหลัง”


วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน 


กรณีหลักประกันมีราคาประเมินเกินกว่า 1.2 ล้านบาทให้ใช้สิทธิตามโครงการกู้ได้ไม่เกิน 1,200,000 ล้านบาท

 

 

 

ระยะเวลาผ่อน “บ้านล้านหลัง”


ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย “บ้านล้านหลัง”

 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี ปีที่ 5 - 7 เท่ากับ MRR -2% ต่อปี และปีที่ 8 ถึงตลอดอายุสัญญา แบ่งเป็น


- กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี


- กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1% ต่อปี


- กรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR

 


( ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่ 6.150% ต่อปี)

 


ตัวอย่าง กรณีวงเงินกู้ 1.2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 40 ปี ลูกค้าจะมีเงินงวดผ่อนชำระ 5,000 บาท/เดือน ในช่วง 7 ปีแรก หรือที่ 84 งวด เป็นต้น

 

 

 


เลือกดูบ้านมือสองธอส. ที่เข้าร่วม “โครงการบ้านล้านหลัง”


1.https://www.ghbhomecenter.com


2.GHBank Smart NPA Mobile Application

 

3.Line @ghbnpa : https://lin.ee/ABMk5TX

 

 


สามารถกู้เพื่อการต่อเติมบ้านได้หรือไม่


โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 เป็นสินเชื่อ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด รวมทั้งเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (พร้อมกับซื้อที่ดินพร้อมอาคาร/ห้องชุด) และสามารถกู้เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารได้ แต่ไม่สามารถกู้เพื่อการต่อเติมบ้านได้

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่


ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. โทร. 02-645-9000

 


ฝ่ายบริหาร NPA : 0-2202-1016 , 0-2202-1582-3

 


ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค : 0-2202-1170,0-2202-2036

 


( วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. )

 


Inbox : m.me/GHBank

 

 

 

 

 


ข้อมูลจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง