รีเซต

กทม.ออกหนังสือด่วนปลดล็อก "ชุดนักเรียน-ทรงผมอิสระ" ใส่อะไรก็ได้ 1 วัน/สัปดาห์

กทม.ออกหนังสือด่วนปลดล็อก "ชุดนักเรียน-ทรงผมอิสระ" ใส่อะไรก็ได้ 1 วัน/สัปดาห์
TNN ช่อง16
28 มิถุนายน 2566 ( 14:27 )
51
กทม.ออกหนังสือด่วนปลดล็อก "ชุดนักเรียน-ทรงผมอิสระ" ใส่อะไรก็ได้ 1 วัน/สัปดาห์

กทม. ออกหนังสือด่วนปลดล็อก "ชุดนักเรียน" ให้ใส่ชุดอะไรก็ได้ 1 วัน/สัปดาห์ ส่วนทรงผมไว้ได้อย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า "กรุงเทพมหานคร ออกแนวปฏิบัติให้โรงเรียนจัดให้มีวันเลือกแต่งกายชุดใดก็ได้ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนด"


 โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. พ.ศ. 2566 พื่อเป็นการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน จึงให้โรงเรียนจัดทำข้อกำหนดฯ  ให้นักเรียนไว้ทรงผมได้อย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี สะอาด ส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจ จากนั้นให้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไปก่อนนำไปประกาศใช้ 


โดยในกรณีมีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ ให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อทำความเช้าใจและตกลงร่วมกัน แต่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน เช่น การตัดผม ทำให้อับอาย ฯ


ภาพจาก Athapol Anunthavorasakul

 

 
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้ออกหนังสือแนวทางการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 ข้อ 15 กำหนดว่า สถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร หรือแต่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ หรือชุดอื่นๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด โดยคำนึงความประหยัดและเหมาะสม เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง


จึงให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดทำข้อกำหนดให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดใดก็ได้ที่ไม่เป็นการบังคับอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนด จากนั้นให้นำไปประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไปก่อนไปประกาศใช้โดยในกรณีที่มีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของนักเรียนผู้นั้นที่จะสวมชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดอื่นใดที่โรงเรียนกำหนดให้มีไว้อยู่แล้ว แต่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการในลักษณะที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งให้คำนึงถึงอัตลักษณ์ความหลากหลาย ความเชื่อทางศาสนา และเพศวิถีของนักเรียนทั้งนี้ ประกาศทั้ง 2 ฉบับของ กทม.นั้น ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2566 โดยนางวัทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รักษาการปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว ภาพจาก Athapol Anunthavorasakul

 

ภาพจาก Athapol Anunthavorasakul / TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง