TWZแจงเหตุ ขอขยายเวลาจ่ายไฟ

TWZแจงเหตุ ขอขยายเวลาจ่ายไฟ
TNN ช่อง16
2 กรกฎาคม 2563 ( 13:26 )
32
TWZแจงเหตุ ขอขยายเวลาจ่ายไฟ

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร กรรมการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TWZ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท พีจีแอนด์ซี 5714 จํากัด (PG&C) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) โรงไฟฟ้าระบบพลาสม่า โดยใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ณ นิคมสหรัตนนคร ปริมาณเสนอขาย 2.5 เมกะวัตต์ จากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยเงื่อนไขการคัดเลือกของ กกพ. กําหนดกรอบระยะเวลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ภายในวันที่31 ธันวาคม 2562 เว้นแต่กรณีที่กกพ. พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

แต่เกิดเหตุสุดวิสัยโดยสาเหตุหลัก มาจากควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องพลาสม่า ทําให้ส่วนประกอบที่ต้องนําเข้าเกิดความล่าช้า และส่งผลต่อเนื่องทําให้การผลิตล่าช้ากว่าประมาณการ บริษัทจึงทําหนังสือขอขยายระยะเวลาการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และขยายกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญา (SCOD) โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กกพ.ได้มีมติให้ขยายกําหนดวัน SCOD จากเดิมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

พร้อมกันนี้ ทาง กกพ. ได้มีหนังสือแจ้งผลการอนุมัติขยายกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่ สกพ 5502/15462 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งหากครบตามกำหนดเวลาที่ขยายแล้ว ยังไม่สามารถจ่าย ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้และไม่ได้รับการผ่อนผัน สัญญาซื้อขายไฟฟ้าก็จะสิ้นสุดลง 

ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนขอขยายระยะเวลาจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จากเดิมในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ออกไปอีก 6-9 เดือนอันเนื่องมาจากเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ทําให้การขนส่งระหว่างประเทศได้ถูกระงับ และทางประเทศรัสเซียผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบเครื่องพลาสม่าได้ตามกําหนดเดิม 

สําหรับประเด็นในการชําระค่าหุ้น MITRA จํานวน 291 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการชําระเงินค่าหุ้นไปแล้ว 154 ล้านบาท คงเหลืออีก 137 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะชําระค่าหุ้นเพิ่มเติม หลังCOD สําหรับหุ้นที่เรียกชําระแล้ว 34.772ล้านบาท และสําหรับหุ้นที่ยังไม่เรียกชําระอีก 102.228 ล้านบาทนั้น บริษัทจะจ่ายชําระค่าหุ้นเมื่อมีการเรียกชําระเงินค่าหุ้นเพื่อเป็นเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งเดิมจะจ่ายชําระในช่วง 6 เดือนหลังจาก COD แต่สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการขยายระยะเวลาCOD จึงทำให้ยังไม่มีการเรียกชำระค่าหุ้นดังกล่าว

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง