TrueID

กระทรวงสาธารณสุขเข้มมาตรการแนวปฏิบัติในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ)

กระทรวงสาธารณสุขเข้มมาตรการแนวปฏิบัติในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ)
TrueID
10 ธันวาคม 2563 ( 10:29 )
244
กระทรวงสาธารณสุขเข้มมาตรการแนวปฏิบัติในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมโรค สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) และสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine - AHQ) ร่วมประชุมเข้มมาตรการแนวปฏิบัติในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 230 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Cisco WebEx 

 

 


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงมาตรการการดำเนินงานสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่นหรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 ในสถานที่ที่หน่วยงานรัฐจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สำหรับเป็นที่กักตัว ได้แก่ สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) ซึ่งจากการรายงานกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก จึงจำเป็นต้องทบทวนมาตรการการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) มีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

  • ด้าน 1 โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม
  • ด้าน 2 บุคลากร
  • ด้าน 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ
  • ด้าน 4 เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  • ด้าน 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน
  • ด้าน 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม และจำนวนสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) มีทั้งหมด 120 แห่ง จำนวน 15,253 ห้อง

 

โดยเน้นย้ำให้โรงพยาบาลคู่สัญญา 17 แห่ง และโรงแรมที่เข้าร่วม 120 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรฐาน 6 ด้าน โดยเคร่งครัด 

 

 

คลิกอ่าน >>> เปิดประสบการณ์ที่แรก กักตัวใน ASQ โรงแรมหรูสู้โควิด19

 

 

 


นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง เสนอผลการสอบสวนโรคและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาในประเด็นต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลเอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ ดังนี้ 1.จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IPC) และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอ 2.บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน คัดแยก และรักษาผู้ป่วย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อ COVID 19 3.กำหนดหัวหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานพยาบาล ASQ ต้องเข้มงวดในการควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน 4.บุคลากรทางการแพทย์ ต้องเข้มงวดเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายก่อนเข้าไปตรวจเยี่ยมหรือทำหัตถการแก่ผู้เข้าพักกักตัวในห้องพัก 5.พยาบาลไม่ควรเข้าไปวัดอุณหภูมิหรือสัมผัสโดยตรง โดยไม่มีการป้องกัน

 


นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้เสนอให้ โรงพยาบาลเอกชน คู่ปฏิบัติการ ASQ ควรปฏิบัติดังนี้ 1.ทบทวนกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและให้บริการผู้ป่วยโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยน้อยที่สุด แล้วใช้การสื่อสารทางไกลให้เป็นประโยชน์ 2.สอบทานการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน (PPE) ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและหน่วยบริการควรให้มีจุดล้างมือและห้องอาบน้ำ ณ จุดถอด PPE ด้วย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง