รีเซต

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนชื่อ ม.เมธารัถย์ กลับมาเป็น ม.ชินวัตร

ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนชื่อ ม.เมธารัถย์ กลับมาเป็น ม.ชินวัตร
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2567 ( 07:13 )
57
ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนชื่อ ม.เมธารัถย์ กลับมาเป็น ม.ชินวัตร

- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ เป็น มหาวิทยาลัยชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

- มหาวิทยาลัยชินวัตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เคยเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ในปี 2565 และเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้งในปี 2567

- มหาวิทยาลัยชินวัตร ก่อตั้งโดย ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์


วันที่ 6 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567


อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ (METHARATH UNIVERSITY) ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยชินวัตร (SHINAWATRA UNIVERSITY) ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ศุภมาส อิศรภักดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยชินวัตร (อังกฤษ: Shinawatra University; ตัวย่อ: SIU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ พ.ศ. 2565 ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อมหาวิทยาลัยชินวัตรได้อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2567

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตร มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร.สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น โดยบริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เฟธ สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพ : Metharath Universityยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง