รีเซต

เปิด 7 รายชื่อกรรมการสรรหา กสทช.

เปิด 7 รายชื่อกรรมการสรรหา กสทช.
มติชน
17 สิงหาคม 2563 ( 06:00 )
268
เปิด 7 รายชื่อกรรมการสรรหา กสทช.

รายงานข่าวจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระบุว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบด้วย 1.นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกรรมการสรรหา 2.พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นรองประธานกรรมการสรรหา 3.นายธงชัย เสนามนตรี ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา เป็นกรรมการสรรหา 4.นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นกรรมการสรรหา 5.นายวีระยุทธ ปั้นน่วม กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นกรรมการสรรหา 6.นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นกรรมการสรรหา และ 7.นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นเลขานุการและโฆษกคณะกรรมการสรรหา

 

โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีการประชุม เพื่อกำหนดกรอบเวลาและกระบวนการสรรหา กรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นไปตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) มีมติเห็นชอบ โดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน จนกว่า ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการแก้ไข โดยอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฏร จะดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้

 

สำหรับ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นอดีตรองประธานกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. ขณะที่ นายวิรไท สันติประภพ เป็นอดีตกรรมการสรรหา และนายวิษณุ วรัญญู เป็นอดีตเลขานุการและโฆษกคณะกรรมการสรรหา ก่อนมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2561 เรื่อง การยกเลิก และระงับกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีสาระสำคัญ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่ดํารงตําแหน่งต่อไป จนกว่าหัวหน้า คสช. จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

 

ทั้งนี้ กรรมการ กสทช. ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช., พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช., พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช., นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ กสทช., นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. และ น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช.