รีเซต

นายก-รมว.กต.ร่วมแสดงความยินดีผู้นำ-รมว.กต.ลาว

นายก-รมว.กต.ร่วมแสดงความยินดีผู้นำ-รมว.กต.ลาว
มติชน
20 มกราคม 2564 ( 16:38 )
67
นายก-รมว.กต.ร่วมแสดงความยินดีผู้นำ-รมว.กต.ลาว

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค

 

ตามที่ประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาว มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ให้นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค และนายสะเหลิมไซ กมมะสิด ดำรงตำแหน่งกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อความสารแสดงความยินดี ถึงนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารแสดงความยินดีถึงนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ดังนี้

 

๑. ข้อความจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว

“เรียน ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด

ผมขอแสดงความยินดีที่การประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสำเร็จลุล่วงด้วยดีและขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ท่านได้รับจากสมาชิกพรรคฯ อันเกิดจากความสำเร็จในการบริหารประเทศของท่านตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การนำของท่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนชาวลาวจะมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ผมยินดีที่ได้ร่วมงานกับท่านอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผมขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะผลักดันความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ สปป. ลาว เพื่อให้ทั้งสองประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ผมและครอบครัวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงโปรดอำนวยพรให้ท่าน ท่านนางนาลีฯ และครอบครัว ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพที่แข็งแรงและความวัฒนาถาวรสืบไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย”

 

๒. ข้อความจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว

“เรียน ฯพณฯ สะเหลิมไซ กมมะสิด

ในฐานะเพื่อนที่ได้ทำงานร่วมกันมา ผมขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศ สปป. ลาว ในฐานะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ท่านได้รับจากสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอันเกิดจากความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศของท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ผมขอยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป โดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับ สปป. ลาว
ผมขอถือโอกาสนี้ อวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความผาสุก และมีพลานามัยที่แข็งแรงสืบไป

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง