รีเซต

กกต.เผยแพร่คู่มือปชช.เตรียมพร้อมเลือกตั้งอบต. หวังส่งเสริมความรู้-เล็งเห็นความสำคัญออกไปใช้สิทธิ

กกต.เผยแพร่คู่มือปชช.เตรียมพร้อมเลือกตั้งอบต. หวังส่งเสริมความรู้-เล็งเห็นความสำคัญออกไปใช้สิทธิ
มติชน
9 กันยายน 2564 ( 12:34 )
43
กกต.เผยแพร่คู่มือปชช.เตรียมพร้อมเลือกตั้งอบต. หวังส่งเสริมความรู้-เล็งเห็นความสำคัญออกไปใช้สิทธิ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งมีจำนวน 28 หน้า ผ่านทางเพจสำนักงานกกต. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนและเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนายกฯอบต.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.)โดยมีเนื้อหาสาระคัญ ระบุว่า อบต.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชนบท ซึ่งจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อดูแลและจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนในหมู่บ้านตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยข้อมูลปัจจุบัน มีอบต.จำนวน 5,300 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดระบบบริการสาธารณะต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบล เช่น การสาธารณูปโภค สาธารณสุข การคุ้มครองและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้พิการ เป็นต้น

 

 

สำหรับการได้มาซึ่งนายกฯอบต.และส.อบต.มาจากการเลือกตั้ง โดยมีที่มา คือ นายกฯอบต. จะใช้เขตตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนส.อบต. ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน รวมกันแล้วมีราษฎรถึง 25 คนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน โดย ทั้งนี้ นายกฯอบต. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ กรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ 4 ปี ให้ถือเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระ ติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นตำแหน่ง ส่วนส.อบต. มีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

 

 

ขณะที่หน้าที่และอำนาจนายกฯอบต.นั้น ต้องกำหนดนโยบายให้ไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบการบริหารราชการ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาอบต. ข้อบัญญัติ ข้อบังคับของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีปลัดอบต.เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างอบต. รองนายกฯอบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของอบต.ให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติหรือตามที่นายกฯอบต.มอบหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง