รีเซต

EP กู้ผู้ถือหุ้นใหญ่ “ยุทธ ชินสุภัคกุล” วงเงิน 500 ล. 6 เดือน ดบ.3%

EP กู้ผู้ถือหุ้นใหญ่ “ยุทธ ชินสุภัคกุล”  วงเงิน 500 ล. 6 เดือน ดบ.3%
ทันหุ้น
27 กันยายน 2566 ( 13:20 )
107
EP กู้ผู้ถือหุ้นใหญ่ “ยุทธ ชินสุภัคกุล”  วงเงิน 500 ล. 6 เดือน ดบ.3%

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 42566เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566โดยมีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายยุทธ ชินสุภัคกุล เป็น วงเงินจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่ง รายการรับความช่วยเหลือ ทางการเงินนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การ ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

1. วันเดือน ปี ที่เกิดรายการ : 26 กันยายน 2566

2. ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินซี่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : นายยุทธ ชินสุภัคกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 14.08 (ผู้ให้กู้)

 

3. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผู้กู้)

 

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ: บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายยุทธ ชินสุภัคกุล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ และเพื่อจ่ายคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯที่ครบกำหนดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 จำนวน 750 ล้านบาท โดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และจากการกู้ยืมนายยุทธ ชินสุภัคกุล สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทฯที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 จำนวน 770 ล้านบาท โดยใช้กระแสเงินจากการออกและเสนขายหุ้นกู้ชุดใหม่วันที่ 27 กันยายน 2566 จำนวน 670.20 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากการกู้ยืมนายยุทธ ชินสุภัคกุล

 

5. มูลค่ารวมของรายการ : บริษัทฯ ได้รับกรอบวงเงินกู้เงินไม่เกิน 500 ล้านบาท แบบไม่มีหลักประกัน มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกู้ บริษัทโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

6. ขนาดรายการ : การรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว สิ่งตอบแทนที่บริษัทจะชำระให้แก่นายยุทธ ชินสุภัคกุล ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินกู้ตามสัญญาในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องชำระตลอดช่วงเวลาที่กู้ยืมเงินตามสัญญา จำนวน 7,500,000 บาท คำนวณขนาดรายการ โดยใช้งบการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ของบริษัท (รายละเอียดตามตาราง) บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจ ากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และการกู้ยืมในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด

การคำนวณ NTA และ ขนาดรายการ (งบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566

ดังนั้น จากการคำนวณ NTA และขนาดรายการโดยใช้งบการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30มิถุนายน 2566 นั้น มีขนาดรายการอยู่ระหว่างร้อยละ 0.20ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ จึงทำให้ขนาดรายการที่เกิดขึ้นมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.22 ซึ่งยังคงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำ รายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโขงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

 

7. บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะส่วนได้เสีย : นายยุทธ ชินสุภัคกุล เป็นประธานบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 14.05

 

8. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย : วาระการพิจารณาเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยง ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยง กัน กรรมการที่มีส่วนได้เสียจากการทำรายการนี้ ได้แก่ นายยุทธ ชินสุภัคกุล ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

 

9. ความเห็นของกณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเข้าทำรายการ จึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ จะเป็นประ โยชน์ต่อการดำเนินของบริษัท และต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้ จึงเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าว

 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9

-ไม่มี-

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง