รีเซต

"ไทย" เล็งเอ็มโอยู "เกาหลีใต้" ส่งออกแรงงานตามฤดูกาล

"ไทย" เล็งเอ็มโอยู "เกาหลีใต้" ส่งออกแรงงานตามฤดูกาล
มติชน
18 มิถุนายน 2563 ( 12:15 )
52
"ไทย" เล็งเอ็มโอยู "เกาหลีใต้" ส่งออกแรงงานตามฤดูกาล
“ไทย” เล็งเอ็มโอยู “เกาหลีใต้” ส่งออกแรงงานตามฤดูกาล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบถึงสถานการณ์การจ้างงานทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งทางภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งหามาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานโดยเร็ว ขณะเดียวกัน กกจ.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้เร่งหารือกับประเทศคู่เจรจาในการขยายตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นประเทศนิยมแรงงานไทย

 

“กระทรวงแรงงานและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดย กกจ.ทำหน้าที่เป็นผู้จัดส่งคนหางานไปทำงาน ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต งานเกษตร/ปศุสัตว์ และงานก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ดี พบว่านายจ้างภาคเกษตรกรรมยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานประกอบกับต้องการแรงงานในฤดูกาลเพาะปลูกระยะสั้น เพียง 5 เดือนต่อปี” นายสุชาติ กล่าว

 

อธิบดี กกจ. กล่าวว่า ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของนายจ้างเกาหลี รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการจ้างแรงงานไทย กกจ.จึงได้เสนอให้ทางการเกาหลีใต้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจ้างงานแรงงานไทยทำงานตามฤดูกาลเพิ่มเติม ภายใต้การจัดทำความตกลงโครงการจ้างงานตามฤดูกาลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี กับ กกจ. ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างจัดทำข้อสรุปร่างบันทึกฯ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจ้างงานตามฤดูกาลของสาธารณรัฐเกาหลี โดยจะมีการหารือและหาช่องทางที่รัดกุมและดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของแรงงานไทย

 

“การทำงานในระบบตามฤดูกาล นอกจากจะช่วยเพิ่มการจ้างงานแรงงานไทยแล้ว ยังสามารถลดอัตราการเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย หรือ ผีน้อย ได้เช่นกัน” นายสุชาติ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง