รีเซต

ตลท.ประกาศเพิกถอนหุ้น MAX เปิดให้เทรดชั่วคราว 18-26 ธ.ค.66

ตลท.ประกาศเพิกถอนหุ้น MAX เปิดให้เทรดชั่วคราว 18-26 ธ.ค.66
ทันหุ้น
6 ธันวาคม 2566 ( 10:35 )
37
ตลท.ประกาศเพิกถอนหุ้น MAX เปิดให้เทรดชั่วคราว 18-26 ธ.ค.66

#MAX #ทันหุ้น-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลท. แจ้งการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ MAX จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทไม่ได้นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแม้บริษัทจะดำเนินการนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว แต่งบการเงินที่บริษัทได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ยังคงเป็นงบการเงินที่ไม่มีข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

 

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ MAX เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือ ระหว่างวันที่18 - 26 ธันวาคม 2566 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

 

1. ให้หลักทรัพย์ MAX ซื้อด้วยบัญชีCash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องช าระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

 

2. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

 

3. ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด(Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ MAX ในวันแรกที่มีการซื้อขาย(วันที่ 18 ธันวาคม 2566)

 

4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ MAX มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

 

และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือวันที่ 26 ธันวาคม 2566) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหลักทรัพย์MAX จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลังเป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง