รีเซต

กะเหรี่ยงแก่งกระจาน ยื่น 4 ข้อร้องทส. จัดสรรที่ดิน เพื่อทำไร่หมุนเวียนตามวิถี

กะเหรี่ยงแก่งกระจาน ยื่น 4 ข้อร้องทส. จัดสรรที่ดิน เพื่อทำไร่หมุนเวียนตามวิถี
ข่าวสด
27 สิงหาคม 2563 ( 13:19 )
97
กะเหรี่ยงแก่งกระจาน ยื่น 4 ข้อร้องทส. จัดสรรที่ดิน เพื่อทำไร่หมุนเวียนตามวิถี

 

กะเหรี่ยงแก่งกระจาน ยื่น 4 ข้อร้องทส. จัดสรรที่ดิน เพื่อทำไร่หมุนเวียนตามวิถี

วันที่ 27 ส.ค. กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดั้งเดิมในพื้นที่แก่งกระจาน ประมาณ 60 คน เข้ายื่นหนังสือต่อนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียกร้องให้จัดสรรที่ดินแบบแปลงรวมเพื่อทำไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิตของชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดั้งเดิม โดยรายละเอียดในข้อเรียกร้องนั้นมีทั้งหมด 4 ข้อ คือ

 

1. ขอให้พิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติของการใช้สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตามแนวทางที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของบทบัญญัติมาตรา 64 และ 65 แห่งพ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ศ.2562 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของมติครม. 3 สิงหาคม. พ.ศ.2553 โดยการออกระเบียบคำสั่งรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตามวิถีไร่หมุนเวียนในเขตพื้นที่ทำกินในอุทยานแห่งชาติ

 

2. ขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการสำรวจพื้นที่ทำกิน พื้นที่ป่าใช้สอย พื้นที่ป่าพิธีกรรม พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของวิถีวัฒนธรรมไร่หมุนเวียน จำนวนครัวเรือน และชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออกไป จนกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจะทำการสำรวจจนได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในทุกพื้นที่

 

3. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและตัวแทนชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ไร่หมุนเวียน เพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดการทำประโยชน์ในที่ดิน การใช้ประโยชน์และการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในผืนป่าแก่งกระจาน

 

4. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มีคำสั่งไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ระงับการกระทำใดๆ ที่จะเป็นการรบกวนสิทธิของชุมชนในพื้นที่ไร่หมุนเวียน และชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งหมดในเขตผืนป่าแก่งกระจาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการจับกุมหรือดำเนินคดีกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงรายใดก็ตาม ให้ระงับการดำเนินคดีไว้ก่อน และตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงและตัวแทนชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ไร่หมุนเวียนให้ทำการตรวจสอบทบทวนทุกกรณี

 

ทั้งนี้ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดั้งเดิมในพื้นที่แก่งกระจาน มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่ามาเป็นเวลากว่าร้อยปี โดยมีวิถีการทำกินโดยการทำไร่หมุนเวียน ก่อนที่พื้นที่ป่าในบริเวณนั้นจะถูกประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ซึ่งหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อพยพ เผาไล่รื้อบ้านของชุมชนกะเหรี่ยงที่หมู่บ้านบางกลอย-ใจแผ่นดินขึ้น และต่อมาก็ยังมีการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องต่อชาวบ้านที่ดำเนินชีวิตโดยการทำไร่หมุนเวียนในพื้นที่แก่งกระจานมาตลอด

 

ต่อมาชาวบ้านได้ยื่นหนังสือต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในการจัดการพื้นที่ทำกินแบบแปลงรวมเพื่อทำไร่หมุนเวียนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานกับชุมชนกะเหรี่ยง แต่การยื่นข้อเสนอดังกล่าวยังไม่เกิดผลที่จะนำไปสู่การจัดการที่ดินแบบแปลงรวมของชุมชน เนื่องจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปฏิเสธข้อเสนอในการจัดการที่ดินเพื่อทำไร่หมุนเวียนแบบแปลงรวมของชุมชน โดยอ้างว่ารให้สิทธิแก่ชุมชนกะเหรี่ยงจะต้องทำด้วยเงื่อนไขการให้เป็นรายแปลงรายบุคคล และจะต้องขอดำเนินการรังวัดให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นการสละสิทธิในที่ดิน

 

แต่ชาวบ้านกลับเห็นว่า การจัดสรรที่ดินให้กับชุมชนในผืนป่าแก่งกระจานด้วยการให้สิทธิเป็นรายบุคคลในแต่ละแปลงแยกจากกัน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรป่าไม้และไม่สามารถดำรงวิถีทางวัฒนธรรมไร่หมุนเวียนของชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ และชาวบ้านเห็นความสำคัญของชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิมในการประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษ โดยยึดหลักตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง