รีเซต

'หาเสียง' เลือกตั้ง อบต.2564 ทั้งที ทำยังไงไม่ให้เสี่ยงคุก-ปรับ รวมวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องมาให้แล้ว

'หาเสียง' เลือกตั้ง อบต.2564 ทั้งที ทำยังไงไม่ให้เสี่ยงคุก-ปรับ รวมวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องมาให้แล้ว
TeaC
12 ตุลาคม 2564 ( 12:39 )
476
'หาเสียง' เลือกตั้ง อบต.2564 ทั้งที ทำยังไงไม่ให้เสี่ยงคุก-ปรับ รวมวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องมาให้แล้ว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครเลือกตั้ง อบต.2564 เมื่อวาน 11 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรก หลายจังหวัดทั่วไทยคึกคัก ทั้งหมอ ครู หลากอาชีพตบเท้าเข้าลงสมัครหวังชิงเก้าอี้ อบต. และนายก อบต. ในแต่ละจังหวัด ซึ่งการรับสมัครเลือกตั้งจะหมดเข๖ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ และหลังจากนั้นประชาชนอย่างเรา ๆ จะได้เห็นผู้สมัคร และผู้ช่วยหาเสียง เริ่ม "หาเสียง" กันให้ครึกครืนในมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด และเราจะได้ลงคะเแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

 

แถมล่าสุด กกต. ยังได้ประกาศแจ้งเดือนให้เหล่าผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. ทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องรู้ไว้ถึงข้อปฏิบัติ ขั้นตอนในการ "หาเสียง" อย่างไรไม่ให้เสี่ยงคุก หรือโดนปรับได้ วันนี้ TreuID รวมรวมมข้อมูลมาให้เพิ่มความรู้กันแล้ว จะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเลือกตั้ง อบต.ที่ถูกต้องกัน

 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การเลือกตั้ง อบต.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งความหมายของผู้สมัคร และผู้ช่วยหาเสียง ที่ต้องทำความเข้าใจ คือ

 

"ผู้สมัคร" หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

"ผู้ช่วยหาเสียง" หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ยกเว้นบุคคล ในครอบครัว ได้แก่ สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

3 ข้อปฏิบัติการ "หาเสียง" เลือกตั้งอบต

 

สำหรับข้อปฏิบัติในการ "หาเสียงของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงต้องนำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง ได้แก่ ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง, การจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และบทกำหนดโทษ ซึ่ง กกต. ให้ข้อมูลสำคัญ ดังนี้

 

1. ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง (วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564)

 

2. การจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

 

ในส่วนการจัดการทำและปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายในการหาเสียงเลือกตั้งอบต จะมีข้อปฏิบัติที่ตัวผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงต้องทำตวามเข้าใจ จะละเลยไม่ได้ ไม่ใช่ว่าอยากติดป้ายหาเสียงแบบไหนจะทำ แต่ต้องมาดูรายละเอียดที่ กกต. กำหนดไว้ด้วย

 

2.1 ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดำเนินการดังนี้

 

(1) ประกาศ มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
(2) แผ่นป้าย มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร

 

2.2 รายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง


(1) ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่ เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง


(2) ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจนำภาพ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้

 

2.3 จำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทำได้


(1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

 

ห้ามลืม : การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

 

3. บทกำหนดโทษ

 

กกต. ได้ระบุข้อมูลไว้ว่า การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะ ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

และนี่คือข้อปฏฺบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง อบต. ที่ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงต้องปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกันนะ 

 

 

รวม QR code ระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ต้องรู้ไว้!

 

1. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : องค์การบริหารส่วนตำบล คืออะไร?

 

2. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

3. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : การสมัครรับเลือกตั้ง

 

4. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

5. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

 

6. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

7. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 

8. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ

 

9. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

 

10. คู่มือการเลือกตั้ง อบต. 2564 : การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

 

11. เลือกตั้ง อบจ. 2564 : โหลดแอปพลิเคชัน 'ตาสับปะรด' ไว้จับผิดใครทุจริต

 

12. วิธีตรวจสอบสิทธิ 'เลือกตั้ง 2564' ผ่านช่องทางออนไลน์

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง