รีเซต

มติครม.อนุมัติงบค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุขเพิ่มเติม

มติครม.อนุมัติงบค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุขเพิ่มเติม
TNN ช่อง16
27 กันยายน 2565 ( 15:34 )
26
มติครม.อนุมัติงบค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุขเพิ่มเติม

ครม.อนุมัติงบกลาง 986.452 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโควิด 19

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 2 รายการ  ประกอบด้วย      

1) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 

วงเงิน 986.452 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มต่างๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วในช่วงเดือน ต.ค. 64-มิ.ย. 65 และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65 วงเงิน 12,123.109 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอ จึงได้จัดสรรงบกลาง เพิ่มเติมในครั้งนี้      

สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และได้รับการจัดสรรงบเพิ่มเติมในครั้งนี้มี 5 โครงการ ประกอบด้วย 

1)โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่:กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2) โครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 ของกรมการแพทย์ 

3)โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยโควิด19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4)โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ของกรมสุขภาพจิต 

5)โครงการสนับสนุนการจัดบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับการระบาดของโควิด19 ของกรมอนามัย      

2) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

วงเงิน 365.681 ล้านบาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโรคโควิด19 สำหรับหน่วยบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565      

ทั้งนี้ แม้ว่าสถานการณ์โควิด19 ได้ดีขึ้นตามลำดับแต่กระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือและป้องกันโรคโควิด19 ที่อาจยังมีการระบาดในระดับคลัสเตอร์ขนาดเล็ก ปานหลางหรือใหญ่ให้อยู่ภายใต้การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดหายารักษาโควิด19 ให้ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในในทุกระดับ      

โดยในเดือนมี.ค. 65 กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวน 1,795.71 ล้านบาท ล้านบาทเพื่อดำเนินการจัดซื้อยารักษาโควิด19 และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เพียงพอจึงได้จัดทำโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 สำหรับหน่วยบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2565 และขอรับสนับสนุน เงินงบประมาณ 365.681 ล้านบาทข้างต้น

สำหรับวงเงินงบประมาณ 356.681 ล้านบาทจะจัดซื้อยารักษาโควิดประกอบด้วย การจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์  25.739 ล้านเม็ด วงเงินรวม 355.031 ล้านบาท  ยาโมลนูพิราเวียร์ 1.03 ล้านเม็ด วงเงิน 10.493 ล้านบาท  และยาเรมเดซิเวียร์  1,220 ขวด วงเงิน 156,648 บาทข้อมูลจาก รัฐบาลไทย Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง