รีเซต

ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร 2565 รับเงินเยียวยา 800 บาททุกเดือน สมัคร ม.40 ได้เงินสงเคราะห์บุตรไหม?

ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร 2565 รับเงินเยียวยา 800 บาททุกเดือน สมัคร ม.40 ได้เงินสงเคราะห์บุตรไหม?
Ingonn
12 มกราคม 2565 ( 10:10 )
52.1K
1
ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร 2565 รับเงินเยียวยา 800 บาททุกเดือน สมัคร ม.40 ได้เงินสงเคราะห์บุตรไหม?

เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 รับเงินเยียวยา เดือนละ 800 บาท สูงสุด 2,400 บาท ได้ทุกเดือน หากมีลูกไม่เกิน 3 คน โดยสำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถยื่นขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" จากประกันสังคมได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน เพียงเข้าเงื่อนไขการรับเงินเยียวยา จะมีวิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร ปี 2565 อย่างไร เช็กได้ที่นี่

 


เงื่อนไขการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 2. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
 3. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
 4. อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน
 5. ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

 

ม.40 รับเงินสงเคราะห์บุตรได้ไหม

มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท โดยจะได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา ที่สำนักงานประกันสังคม 

 

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40

 1. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 2. ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 3. เว็บไซต์ www.sso.go.th
 4. Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 5. เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 6. สายด่วนประกันสังคม 1506

 

คุณสมบัติผู้สมัครมาตรา 40 

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (มาตรา 33)
 5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
 6. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
 8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

วิธีสมัคร ม.40 ออนไลน์ ผ่าน www.sso.go.th

 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/section40_regist/
 2. กรอกข้อมูลผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ให้ครบถ้วน และกดตรวจสอบ
 3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ
 4. จากนั้นเลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก)
 5. เลือกเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่
 6. ยอมรับเงื่อนไขและกดตกลง
 7. ระบบยืนยันการสมัคร ม.40 แจ้งเตือนผ่าน SMS
 8. เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที

 

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

 1. เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 2. บุตรเสียชีวิต
 3. ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 4. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

เงินสงเคราะห์บุตร เอกสารที่ต้องใช้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 2. กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) 
 3. กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 4. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย 
 5. กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

 

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องใช้

 • เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ
 • กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

 

ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร ที่ไหน

สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้านท่าน ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

 

วิธีเช็กเงินสงเคราะห์บุตร

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/
 2. เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน สำหรับผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่นให้กดเลือกเมนู "การเบิกสิทธิประโยชน์"
 3. ผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู "การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน" ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

 

 

 

ข้อมูลจาก ประกันสังคม

 

 

 

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม