รีเซต

รัฐบาลเชื่อนายกฯ แถลงงบรายจ่ายปี 2567 ต่อรัฐสภา แยกตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน

รัฐบาลเชื่อนายกฯ แถลงงบรายจ่ายปี 2567 ต่อรัฐสภา แยกตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน
TNN ช่อง16
3 มกราคม 2567 ( 13:42 )
36
รัฐบาลเชื่อนายกฯ แถลงงบรายจ่ายปี 2567 ต่อรัฐสภา แยกตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน

รัฐบาลเชื่อมั่นนายกฯ แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อรัฐสภา แยกแยะตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน 


วันนี้ (3 ม.ค. 67) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อสภาผู้แทนราษฎรของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี 


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้แถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างครบถ้วน โดยได้ชี้แจงหลักการ เหตุผล รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมทั้งการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ได้แก่ ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 


นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า จะดำเนินงานตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงทุนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของประเทศ และเป็นไปตามกฎหมาย


โฆษกรัฐบาลเชื่อมั่นว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลได้พิจารณาการบริหารงบประมาณนี้เป็นอย่างดี โดยจะนำเงินงบประมาณมาดำเนินนโยบายในระยะสั้น และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 


“นายกรัฐมนตรีแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างครบถ้วน ครอบคลุม ระบุความจำเป็น เหตุผล ตามการกำหนดยุทธศาสตร์ ระบุแยกแยะตามยุทธศาสตร์ ชัดเจน ครบถ้วน โดยโฆษกรัฐบาลเชื่อว่า รัฐบาลจะดำเนินการบริหารประเทศได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขอให้เข้าใจบทบาทของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก” นายชัย กล่าว

ภาพจาก รัฐบาลไทย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง