รีเซต

เปิดสูตรคำนวณจ่ายเพิ่ม-ลดเงินสมทบประกันสังคม

เปิดสูตรคำนวณจ่ายเพิ่ม-ลดเงินสมทบประกันสังคม
TNN ช่อง16
19 มกราคม 2565 ( 17:02 )
54
เปิดสูตรคำนวณจ่ายเพิ่ม-ลดเงินสมทบประกันสังคม

สำนักประกันสังคม เป็นสำนักงานที่เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิก เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมตามอัตราเงินสมทบที่จ่ายมาตลอดทุกปี และในปีต่อไปสำนักงานประกันสังคมจะลดหรือเพิ่มอัตราเงินสมทบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการสูญเสียของนายจ้าง โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้


  สูตรการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสีย

  ตารางการลด – เพิ่ม อัตราเงินสมทบ

  อัตราเงินสมทบปีที่ผ่านมา


สูตรการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสีย มีดังนี้

- อัตราส่วนการสูญเสียโดยเฉลี่ย = (0.21 x อัตราส่วนการสูญเสียก่อนปีที่คำนวณ) + (0.70 x อัตราส่วนการสูญเสียโดยเฉลี่ยปีที่คำนวณ)


ขณะที่ตารางการลด - เพิ่มอัตราเงินสมทบ และการลด - เพิ่มอัตราเงินสมทบขึ้นอยู่กับค่าอัตราส่วนการสูญเสียที่คำนวณได้ โดยนำไปเปรียบเทียบกับตารางการลด - เพิ่มอัตราเงินสมทบ ซึ่งมีดังนี้ 

- อัตราส่วนการสูญเสีย ไม่เกินร้อยละ 70 จะได้รับการลดอัตราเงินสมทบ ตั้งแต่ร้อยละ 10 - 50  

- อัตราส่วนการสูญเสีย มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป จะถูกปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 - 50 จากอัตราเงินสมทบปีที่ผ่านมา

 

ขณะที่อัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ มีรูปแบบการคำนวณอัตราเงินสมทบประจำปี ดังนี้

- อัตราเงินสมทบประจำปี  = อัตราเงินสมทบปีที่ผ่านมา + ค่าประสบการณ์ 

- ค่าประสบการณ์ = อัตราเงินสมทบปีที่ผ่านมา X (ร้อยละการลด - เพิ่มอัตราเงินสมทบ)   


ส่วนร้อยละการลด – เพิ่มอัตราเงินสมทบ พิจารณาจาก  

1.อัตราส่วนการสูญเสีย

2.ตารางการลด - เพิ่มอัตราเงินสมทบ


ทั้งนี้ อัตราเงินสมทบที่คำนวณได้ต้องมีค่าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราหลัก และเพิ่มขึ้นไม่มากกว่าร้อยละ 50 ของอัตราหลัก

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : TNN

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง