รีเซต

จัดหนัก 'ศรีสุวรรณ' ทนายดัง ลุยต่อ ยื่นสอบ-เพิกถอน สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

จัดหนัก 'ศรีสุวรรณ' ทนายดัง ลุยต่อ ยื่นสอบ-เพิกถอน สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ข่าวสด
13 กันยายน 2564 ( 15:25 )
31
จัดหนัก 'ศรีสุวรรณ' ทนายดัง ลุยต่อ ยื่นสอบ-เพิกถอน สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

ทนายดัง ลุยต่อ ยื่นสอบ-เพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่มี 'ศรีสุวรรณ' เป็นเลขาฯ ชี้ อ่านวัตถุประสงค์ 8 ข้อ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น

 

 

วันที่ 13 ก.ย.64 ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช (ทนายกระดูกเหล็ก) โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดช ความว่า เริ่มกระบวนการตรวจสอบ และเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย หลักเกณฑ์การ ขอให้เพิกถอนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2 หมวด 2 ส่วนที่ 2 สมาคม

 

 

มาตรา 102 บัญญัติว่า “ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 

 

(1) เมื่อปรากฏในภายหลังการจดทะเบียนว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และนายทะเบียนได้สั่งให้แก้ไขแล้วแต่สมาคมไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด

 


(2) เมื่อปรากฏว่าการดำเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
(3)…

มาตรา 104 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 102 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ ถ้านายทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียนได้แจ้งเหตุผลให้ทราบแล้วแต่ผู้ร้องขอไม่พอใจในเหตุผลดังกล่าว ผู้ร้องขอนั้นจะร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมนั้นเสียก็ได้

 

 

มาตรา 101 สมาคมย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
(1)…
(6) เมื่อนายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนตามมาตรา 102
(7) เมื่อศาลสั่งให้เลิกตามมาตรา 104

 

 

ดังนั้น หากนายทะเบียนเห็นว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา 102 (1 )

 

 

หรือเมื่อปรากฎว่าการดำเนินกิจการของสมาคมขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน ตามมาตรา 102 (2) นายทะเบียนมีอำนาจสั่งถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ หรือผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ หากนายทะเบียนไม่ปฎิบัติตาม ผู้ร้องสามารถร้องขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมได้
นี่คือบทอวสานของสมาคม...

 

 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มีวัตถุประสงค์ 8 ข้อ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น ผม และท่าน พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อ่านหลายรอบแล้ว ไม่มีวัตถุประสงค์เรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด

 

 

ท่าน พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จึงมอบอำนาจให้ผมดำเนินการตรวจสอบ...... หากพบความไม่ชอบมาพากลผมจะร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียน และหรือร้องขอให้ศาลสั่งเลิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย...

 

 

ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มี นายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง