มมส.แถลงการณ์ ม็อบไล่รัฐบาล 'อีสานสิบ่ทน' ทำได้ตามรัฐธรรมนูญ

มมส.แถลงการณ์ ม็อบไล่รัฐบาล 'อีสานสิบ่ทน' ทำได้ตามรัฐธรรมนูญ
มติชน
21 กรกฎาคม 2563 ( 15:48 )
102
มมส.แถลงการณ์ ม็อบไล่รัฐบาล 'อีสานสิบ่ทน' ทำได้ตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่21 กรกฎาคม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2563 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การใช้สิทธิส่วนบุคคลและการใช้พื้นที่ทางการเมือง ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ระบุว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนทางวิชาการทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัย อีกทั้งบริการสังคมในด้านวิชาการต่างๆ อีกทั้งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการปกครองของประเทศไทยซึ่งได้ดํารงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีความเป็นกลางในทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมถึงให้การสนับสนุน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การใช้สิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งหลักการดังกล่าวนั้นได้บัญญัติและรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นต้นมาทุกฉบับนับจนถึงปัจจุบัน และการใช้สิทธิ เสรีภาพดังกล่าวนั้น ต้องอยู่ภายใต้กรอบและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวงได้

ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมหรือกิจการทางการเมืองใดๆ อันเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะบุคลากร นิสิต นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยแท้จริง โดยปราศจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดภายนอกมหาวิทยาลัย ย่อมสามารถกระทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดและรับรองไว้ และตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธินั้นต้องไม่เป็นการใช้สิทธิโดยเจตนาฉ้อฉล มีวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นใดอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ หรือการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากมีการกระทำดังกล่าวปรากฏขึ้น ย่อมเป็นความรับผิดของบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นๆ เป็นการเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามมิได้เห็นพ้องหรือไม่ให้การสนับสนุนในการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด และสงวนสิทธิ์ไว้ซึ่งการดำเนินการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง