รีเซต

สภาการนสพ. ประกาศใชธรรมนูญ ‘สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ’ 11 พ.ย.

สภาการนสพ. ประกาศใชธรรมนูญ ‘สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ’ 11 พ.ย.
TNN ช่อง16
10 พฤศจิกายน 2563 ( 17:37 )
65
สภาการนสพ. ประกาศใชธรรมนูญ ‘สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ’ 11 พ.ย.

วันนี้ ( 10 พ.ย. 63 )นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมฯ มีมติรับรองร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่คณะทำงานยกร่างฯ เสนอ พร้อมประกาศใช้ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้สาระสำคัญของธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 นั้น จากเดิมที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางจริยธรรมในส่วนของกิจการหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ในสังกัดสมาชิกก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นกิจการสื่อมวลชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือรูปแบบอื่นใดที่ทำหน้าที่สื่อข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ รวมถึงการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 21 คน เป็น 23 คน เนื่องจากการขยายขอบข่ายสมาชิกให้ครอบคลุมถึงสื่อประเภทต่างๆ โดยกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 

นอกจากนี้ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารองค์กร จึงมีการกำหนดบทเฉพาะกาลให้บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือประกาศต่างๆ ที่ออกโดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้ใช้บังคับอยู่ก่อน รวมถึงคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ชุดปัจจุบัน ให้ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป จนกว่าจะครบวาระในเดือนมีนาคม 2564 อีกทั้งการใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดกล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ให้หมายถึงประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมนูญใหม่ ได้แก่ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก ข้อบังคับการได้มาของกรรมการ และระเบียบการเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้นที่ประชุมกรรมการจึงมอบหมายให้คณะทำงานยกร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดเดิม ทำหน้าที่คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อปรับปรุง ยกร่างข้อบังคับที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ให้ทันกับการเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดแรกภายในเดือน ก.พ. 2564
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวที่เกี่ยวข้อง