รีเซต

สหภาพแรงงานฯ ร.ฟ.ท. ยื่นศาลปกครอง รื้อคดีจ่ายค่าโง่โฮปเวลล์

สหภาพแรงงานฯ ร.ฟ.ท. ยื่นศาลปกครอง รื้อคดีจ่ายค่าโง่โฮปเวลล์
มติชน
22 มิถุนายน 2564 ( 12:58 )
70
สหภาพแรงงานฯ ร.ฟ.ท. ยื่นศาลปกครอง รื้อคดีจ่ายค่าโง่โฮปเวลล์

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.ร.ฟ.ท.) เปิดเผยภายหลัง เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ขอให้เสนอคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้กับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มี คำวินิจฉัย ที่ 5/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เรื่องปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง เป็นการออกระเบียบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยอ้างมติที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดเรื่องการนับอายุความฟ้องศาลปกครองมาตรา 44 แต่มิได้ดำเนินการตามมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 197 วรรคสี่

 

 

 

นายสาวิทย์ กล่าวว่า ซึ่งตามรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันต่อศาลและทุกองค์กร นั้น เนื่องจากคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับระเบียบที่ออกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีผลต่อการพิจารณาของศาลปกครอง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าระเบียบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฉบับปัจจุบัน ย่อมมีผลต่อการที่กระทรวงคมนาคม และ ร.ฟ.ท.จะยื่นรื้อคดีใหม่ ทั้งประเด็นการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการนับอายุความของคดีที่ถูกต้องว่าคดีดังกล่าวหมดอายุความไปก่อนหน้านั้นหรือไม่

 

 

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ดังกล่าวข้างต้น มีความรอบครอบ ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้นเป็นเงินจำนวนมหาศาลที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศ

 

 

นายสาวิทย์ กล่าวว่า สหภาพแรงงานฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 40 (4) ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ จึงขอเสนอให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองได้เสนอคำร้องของกระทรวงคมนาคม ร.ฟ.ท. ให้ที่ประชุมใหญ่ ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาคดีด้วยความรอบครอบ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง